มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212606021  นางสาวอรรยมน สินชัยวุฒิวงศ์  Miss Anyamon Sinchaiwutthiwong  
26212606035  นางสาวกมลพรรณ ทองทิม  Miss Kamonphan Thongtim  
36212606036  นางสาวกันธิชา ศิริสวัสดิ์  Miss Kanthicha Sirisawat  
46212606037  นางสาวเขมจิรา สีถาพล  Miss Khemchira Sithaphon  
56212606038  นางสาวจิรัชยา เพ็ชรเหลี่ยม  Miss Jiratchaya Phatliam  
66212606039  นางสาวจุฑามาศ ขำขจร  Miss Chutamat Khumkachon  
76212606042  นางสาวณัฐนิช คงประเสริฐ  Miss Natthanit Khongprasoet  
86212606043  นางสาวนภัสวรรณ สนติ  Miss Naphatsawan Sonti  
96212606044  นางสาวนิรัชภรณ์ ฉิมดี  Miss Niratchaporn Chimdee  
106212606045  นางสาวนิศากร เทียมจันทร์  Miss Nisakorn Tiamchan  
116212606046  นางสาวบุญทิวา โอบรายอัน  Miss Boontiwa Obrien  
126212606047  นางสาวบุษบา โต้ะลายเทศ  Miss Butsaba Tolaithet  
136212606049  นางสาวภทรพรรณ ชมพุก  Miss Phatharaphan Chomphuk  
146212606050  นางสาวภัณฑิรา แสงโพธิ์  Miss Pantrira Saengpho  
156212606051  นางสาวศิรินภา ไทยมี  Miss Sirinapa Thaimee  
166212606052  นางสาวสุทัตตา ยุติ  Miss Sutatta Yuti  
176212606053  นางสาวสุนิสา ปทักขินัง  Miss Sunisa Pathakkhinang  
186212606054  นางสาวสุมิตา บุญบุตร  Miss Sumita Bunbut  
196212606055  นายคณิต ปานรุ่ง  Mr. Kanit Panrung  
206212606056  นายเจษฎาภรณ์ ประชัน  Mr. Jedsadaporn Prachan  
216212606057  นายณัฐพสิษฐ์ สุริยนต์  Mr. Natphasit Suriyon  
226212606058  นายธีรภัทร ทานา  Mr. Teerapat Tana  
236212606059  นายบุญญฤทธิ์ โพธิ์สิงห์  Mr. Boonyarit Posing  
246212606061  นายศิริประภัสสร แก้วทอง  Mr. Siripraphatsorn Kaeothong  
256212606062  นายภูมรินทร์ มั่งคล้าย  Mr. Phummarin Mangkhlai  
266212606063  นายรวิชญ์ คงกระพันธ์  Mr. Rawit Khongkraphan  
276212606064  นายสุรศักดิ์ เเซ่หลอ  Mr. Sulasak Saelor  
286212606065  นางสาวธัญชนก บุญมา  Miss Thanchanok Bunma  
296212606066  นางสาวอนุสรา แก้วสงขลา  Miss Anusara Kaewsongkhla