มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212602001  นางสาวเขมิกา สุริยวงศ์  Miss Khemika Suriyawong  
26212602002  นางสาวจันทร์จิรา เอี่ยมปุ่น  Miss Janjira Aimpun  
36212602003  นางสาวชลธิดา สมัยครีพ  Miss Chontida Samaikreep  
46212602005  นางสาวธิติพร จาดยางโทน  Miss Thitiporn Jadyangtone  
56212602007  นางสาวนริศรา สีทาสังข์  Miss Narisara Seethasang  
66212602008  นางสาวนิตยา นิ่มทอง  Miss Nidtaya Nimthong  
76212602009  นางสาวนุศรา ราชอินตา  Miss Nussara Rachainta  
86212602010  นางสาวเบญจวรรณ วงค์คำ  Miss Benjawan Vongkam  
96212602011  นางสาวปรียาพร มีมาก  Miss Preeyapron Meemak  
106212602013  นางสาวเปรมกมล เพียชัย  Miss Premkamon Phiachai  
116212602014  นางสาวพลอยแก้ว วงค์คำ  Miss Ploykaew Wongkam  
126212602015  นางสาวพิชชาพร ศรีโชค  Miss Pitchaporn Srichok  
136212602016  นางสาวพิมพ์ลัดดา ศรีบุญ  Miss Pimladda Sriboon  
146212602017  นางสาวรุ่งนภา ทองคำ  Miss Rungnapha Thongkham  
156212602019  นางสาววิชญาดา ปิ่นณรงค์  Miss Wichayada Pinnarong  
166212602022  นางสาวสุภาพร ทองคำนุช  Miss Supaporn Thongkamnoot  
176212602024  นางสาวอัญญเนตร สุรินทร์  Miss Aunyanet Surin  
186212602025  นางสาวอัญรญา สุขมาก  Miss Aunraya Sookmag  
196212602029  นายจิรเดช ศรีสุดสะอาด  Mr. Jiradet Srisudsa-Ard  
206212602031  นายณัชพล โกษาจันทร์  Mr. Natchaphon Kosachan  
216212602033  นายนัฐกรานต์ จันทร์ฤทธิ์  Mr. Natthakarn Junrit  
226212602034  นายนัฐพงศ์ เที่ยงธรรม  Mr. Nattapong Thiangthum  
236212602035  นายปิยพงศ์ หนูอิ่ม  Mr. Piyapong Nooim  
246212602036  นายไพฑูรย์ ทองสน  Mr. Paitoon Thongson  
256212602037  นายศิรภัสสร ทุมแก้ว  Mr. Sirapatsorn Tumkaew  
266212602038  นายภูมิรินทร์ หยัดน้ำ  Mr. Phoomirin Yadnam  
276212602040  นายอนนต์ เอี่ยมบู่  Mr. Anon Eiambhu  
286212602057  นางสาวรัชนีวรรณ จันทร์กระจ่าง  Miss Ratchaniwan Chankrachang  
296212602069  นายทศพล นวมเขียน  Mr. Thotsaphon Nuamkhian  
306212602084  นางสาวจันทกานติ์ แนมสมบัติ  Miss Chanthakan Naemsombat  
316212602103  นางสาวสุทธิดา เพชรไทย  Miss Suttida Phetthai  
326212602110  นายพันกร ปานเทวัน  Mr. Punkorn Pantawan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212602123  นางสาวสุทธิดา ถนอมกาย  Miss Suttida Thanmkay