มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212602020  นางสาวเศรษฐิฌา แย้มเพียรวัฒนา  Miss Sedticha Yampianwattana  
26212602021  นางสาวสราญรัตน์ บุณยมณี  Miss Saranrat Bunyamanee  
36212602039  นายมัธพงษ์ พวงสมบัติ  Mr. Mattapong Puangsombat  
46212602043  นางสาวกัณฑาพร โพธิ์นางรอง  Miss Kantaporn Phonangrong  
56212602063  นางสาวสุทธิดา ศรีจันทา  Miss Sutthida Srijantha  
66212602078  นายอภิชัย ปัญญาดี  Mr. Apichai Panyadee  
76212602081  นางสาวกนกพร ศรีกงพาน  Miss Kanokporn Srikongpan  
86212602082  นางสาวกันยารัตน์ รักพลอย  Miss Kanyarat Rakploy  
96212602083  นางสาวเกศวริน ทองก่อ  Miss Ketwarin Thongkor  
106212602085  นางสาวฐิตา ถาวร  Miss Tita Tawon  
116212602086  นางสาวณัฐชา นกเล็ก  Miss Natcha Noklek  
126212602087  นางสาวณัฐนิชา ทรัพย์เพิ่มผลดี  Miss Nutnicha Subphermpondee  
136212602089  นางสาวธนิษฐา สุภาลักษ์  Miss Thanittha Supalak  
146212602090  นางสาวธวัลรัตน์ สถานธง  Miss Thawunrut Satantong  
156212602091  นางสาวนภสร แก้วส่องศึก  Miss Napasorn Kaewsongsuek  
166212602093  นางสาวบุษยมาศ โตวัตร  Miss Butsayamat Towat  
176212602094  นางสาวเบญจวรรณ เดชาปกรณ์  Miss Benjawan Dachapakorn  
186212602095  นางสาวปิยะพรศิริ จันทร์สั้น  Miss Piyapornsiri Chansan  
196212602096  นางสาวพิมพ์มาดา เพ็ชรสีเขียว  Miss Pimmada Petseekhiaw  
206212602098  นางสาวภัทรมินทร์ โพชนะจิต  Miss Pattaramin Pochanajit  
216212602099  นางสาววิไลวรรณ เสนาพรม  Miss Wilaiwan Senaprom  
226212602100  นางสาววีริศา รินระดา  Miss Veerisa Linlada  
236212602101  นางสาวศุจินธร ม่านเขียว  Miss Sujintorn Mankaiw  
246212602102  นางสาวสโรชา ดวงอุปะ  Miss Sarocha Duang-Upa  
256212602105  นางสาวสุพาวินี เคนดี  Miss Supawinee Kandee  
266212602106  นายกิตติภูมิ คำอิ่ม  Mr. Kittiphum Comeim  
276212602107  นายนนธการ เม่นมั่น  Mr. Nonthakarn Menman  
286212602108  นายปรเมศร์ ถุงเงิน  Mr. Poramet Thungngern  
296212602111  นายพิสิฎฐ์ เลิศวณิชยจินดา  Mr. Pisit Lerdwanichayajinda  
306212602112  นายภัทรพงศ์ เกษาคม  Mr. Pattarapong Kasakom  
316212602113  นายภาคิไนย อยู่หลัง  Mr. Pakinai Yurang  
326212602114  นายภูวิศ ศิริเขียว  Mr. Phuvit Sirikeaw  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212602115  นายยุทธนา คำภู่  Mr. Yuttana Khamphu  
346212602117  นายสราวุฒิ อธินา  Mr. Sarawut Athina  
356212602118  นายสุรศักดิ์ ภักดี  Mr. Surasak Phakdee  
366212602119  นายอนุสรณ์ แก้วกรี  Mr. Anusorn Kaewkree