มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212620001  นางสาวจารุวรรณ มะลิพรม  Miss Jaruwan Maliprom  
26212620002  นางสาวเจษฎาภรณ์ ขยันเยี่ยม  Miss Jetsadaporn Khayanyiam  
36212620003  นางสาวณัชฌา ทับบุญมี  Miss Natcha Tubboonmee  
46212620004  นางสาวนิศารัตน์ คงสุข  Miss Nisarat Kongsuk  
56212620006  นางสาวปนัดดา รวมญาติ  Miss Panatda Ruamyat  
66212620007  นางสาวประณัฐดา อภิพุทธิกุล  Miss Pranatda Aphiphuttikul  
76212620008  นางสาวพรทิพย์ มาน้อย  Miss Porntip Manoi  
86212620010  นางสาวสิเรียม แก้วทุ่ง  Miss Siriam Kaewthung  
96212620012  นางสาวอินทุอร วงศ์วาศ  Miss Ainthuon Wongwat  
106212620013  นายคุณากร ทองประเสริฐ  Mr. Kunakorn Thongparsert  
116212620014  นายจีรภัทร ชินดีสุวรรณ  Mr. Jeerapat Chindeesuwan  
126212620015  นายธีรภัทร์ จันทร์อี่  Mr. Thiraphat Chanai  
136212620017  นายศศิวงศ์ หมู่มาก  Mr. Sasiwong Moomak  
146212620018  นางสาวธินันดา มั่นเจริญ  Miss Thinanda Manjarern  
156212620021  นายวิรวรรธน์ รุ่งเรืองรัศมี  Mr. Wirawat Rungrueangratsamee