มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212615036  นางสาวกรรณิการ์ บุญกอง  Miss Kannika Boonkong  
26212615037  นางสาวกัญชลิกา ขันแก้ว  Miss Kancharika Kunkaw  
36212615038  นางสาวกันยารัตน์ สุขเจริญ  Miss Kanyarat Sukjaroen  
46212615039  นางสาวกัลย์สุดา เกิดอ่วม  Miss Kansuda Kerduom  
56212615040  นางสาวกัลยา เสวิสิทธิ์  Miss Kanlaya Savisit  
66212615041  นางสาวเจนจิรา ศีละมัย  Miss Jenjira Seelamai  
76212615042  นางสาวฉวีวรรณ ทิมให้ผล  Miss Chaweewan Timhaipon  
86212615043  นางสาวชนากานต์ ปุ้มตะมะ  Miss Chanakan Pumtama  
96212615044  นางสาวณัฏฐธิดา นวมะตานนท์  Miss Nattatida Navamatanon  
106212615045  นางสาวณัฐธยาน์ พรมภักดิ์  Miss Nuttaya Prompak  
116212615046  นางสาวธมลวรรณ เม้าทุ่ง  Miss Tamonwan Maotung  
126212615048  นางสาวปภาวดี เสาเกลียว  Miss Paphawadee Saokleaw  
136212615049  นางสาวปภาวรินทร์ ลินตะละ  Miss Phapavarin Lintala  
146212615050  นางสาวประภัสรา ลีรักษ์  Miss Papatsara Leerak  
156212615051  นางสาวปริญญา บุญเงิน  Miss Parinya Boonngoen  
166212615052  นางสาวปริยาภัทร แซ่เต๋อว  Miss Pariyapat Saetoe  
176212615053  นางสาวปาริฉัตร ชูกำลัง  Miss Parichat Chookamlang  
186212615054  นางสาวปาริฉัตร พินิทะ  Miss Parichat Phinitha  
196212615055  นางสาวปิยธิดา โพธิ์นาค  Miss Piyathida Phonak  
206212615056  นางสาวพิมพ์ธาดา เหลืองอ่อน  Miss Pimthada Luang-0N  
216212615057  นางสาวเพชรมณี แย้มยิ้ม  Miss Phetmanee Yamyim  
226212615058  นางสาวมนต์ธิดา อินทจักร  Miss Monthida Inthachak  
236212615059  นางสาววราพร ทับชู  Miss Waraporn Tabchoo  
246212615060  นางสาววิชญาพร ถีสูงเนิน  Miss Wichayaporn Teesungnoen  
256212615061  นางสาววิภาวดี แก้วป้องปก  Miss Wipawadee Kaewpongpok  
266212615062  นางสาวศกุนิชญ์ มะลิวัลย์  Miss Sakunich Maliwan  
276212615063  นางสาวสมิตานันต์ ระย้า  Miss Samitanan Raya  
286212615064  นางสาวสุกัญญา เหลาพรหม  Miss Sukanya Laophom  
296212615065  นางสาวสุชญา ผาคุณธรรม  Miss Suchaya Phakunnatham  
306212615066  นางสาวสุทธิดา เชื้อพรมมา  Miss Sutthida Chueapromma  
316212615067  นางสาวสุนิษา กันยาประสิทธิ์  Miss Sunisa Kanyaprasit  
326212615068  นางสาวสุพิชฌาย์ ชาวนา  Miss Suphitcha Chaona  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212615069  นางสาวสุวนันท์ เกษวิริยะการณ์  Miss Suwanan Ketwiriyakan  
346212615070  นางสาวอัญติมา เมืองวงษ์  Miss Auntima Maungwong