มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212404001  นางสาวกัญญนัฏ ยอดกุศล  Miss Kanyanat Yodkuson  
26212404002  นางสาวการะเกด คุ้มสุข  Miss Karaked Khumsuk  
36212404003  นางสาวขวัญประภา พิลางาม  Miss Kwanprapha Pilangam  
46212404004  นางสาวขัตติยา เดชบุญ  Miss Khattiya Dechboon  
56212404005  นางสาวจันธิดา สูนแก้ว  Miss Janthida Sonkeaw  
66212404006  นางสาวจุฑารัตน์ อันพิมพ์  Miss Chutharat Anphim  
76212404007  นางสาวเฉลิมขวัญ จู้จ้อย  Miss Chalermkwan Joojoy  
86212404008  นางสาวณัฏฐวรรณ ศักดิ์เจริญชัยกุล  Miss Natthawan Sakcharoenchaiyakun  
96212404009  นางสาวธดาพรพรรณ กลิ่นหอม  Miss Thadapornpan Klinkhom  
106212404010  นางสาวธนัชชา จินาพันธุ์  Miss Tanatcha Jinapan  
116212404011  นางสาวธนาภรณ์ เทียมศรี  Miss Thanaporn Tiamsri  
126212404012  นางสาวธัญญารัตน์ สวาทวงค์  Miss Thanyarat Sawatwong  
136212404013  นางสาวเนตรนภา ทองดอนง้าว  Miss Naetnapa Thongdonngaw  
146212404015  นางสาวปวีณา ชาติบุตร  Miss Paweena Chartboot  
156212404016  นางสาวปาริฉัตร ไทยพ่วง  Miss Parichat Thaipaung  
166212404017  นางสาวผกาวรรณ ธูปเทียน  Miss Phakawan Thupthian  
176212404018  นางสาวพัชรนันท์ รัตนา  Miss Patcharanan Rattana  
186212404019  นางสาวมัณฑนา ทองอยู่  Miss Manthana Thongyoo  
196212404020  นางสาวเมทินี ทองอยู่  Miss Methinee Thongyoo  
206212404021  นางสาวรัตน์ติพร คำทราย  Miss Rattiporn Kumsay  
216212404022  นางสาวรัตนา โสภา  Miss Rattana Sopa  
226212404023  นางสาวลลิตา ศรีเรือง  Miss Lalita Sriruang  
236212404024  นางสาววรรณวลัย รุ่งฉัตร  Miss Wanwalai Rungchat  
246212404025  นางสาวสิทธินี มุ่นพุก  Miss Sitthinee Munphuk  
256212404026  นางสาวสุพัตรา รุ่งฉัตร  Miss Supattra Rungchat  
266212404027  นางสาวอภิชญา อุรินคำ  Miss Aphichaya Urinkham  
276212404028  นางสาวอาทิตยา ทองศรี  Miss Arthittaya Thongsi  
286212404029  นางสาวอารยา เนียมพันธ์  Miss Araya Niamphan  
296212404030  นายเขม ปานสมบัติ  Mr. Khem Pansombat  
306212404031  นายโชคชัย สมเทศ  Mr. Chokchai Somted  
316212404033  นายธวัชชัย จันทร์เจาะ  Mr. Thawatchai Janjoe  
326212404034  นายนครินทร์ ลือวิชานะ  Mr. Nakharin Luewichana  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212404036  นายภาณุวัฒน์ พาต่อ  Mr. Phanuwat Phato  
346212404037  นายวรชาติ ลือเฟื่อง  Mr. Worachat Luefueang  
356212404038  นายวัชรพงศ์ บัวดา  Mr. Watcharaphong Buada  
366212404039  นายศุภกร อยู่จู  Mr. Suppakorn Yuchu  
376212404040  นายศุภฤกษ์ รุจิระพงค์  Mr. Suparoek Rujirapong  
386212404041  นายสุรสิทธิ์ ทิพสิงห์  Mr. Surasit Tipsing  
396212404046  นางสาวณกมล อนุพันธ์  Miss Nakamon Anuphan  
406212404073  นายธนดล หลำชาวนา  Mr. Thanadon Lamchaona