มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212404032  นายณัฐพล ฉิมมาลี  Mr. Nattapon Chimmalee  
26212404035  นายพิชชากร ดวงดิน  Mr. Phitchakon Duangdin  
36212404042  นางสาวเขมนิจ บุญเสน  Miss Khemmanit Bunsen  
46212404043  นางสาวจินตพร เพ็ชรภู่  Miss Jintaporn Phetpoo  
56212404044  นางสาวชาลินี ปานเขียว  Miss Chalinee Pankiaw  
66212404045  นางสาวฐิตาพร ไชยเมืองชื่น  Miss Thitaphon Chaimeangchen  
76212404047  นางสาวณัฎฐณิชา ใจชื่น  Miss Natthanicha Jaichuen  
86212404048  นางสาวณัฏฐณิชชา โชติแก้ว  Miss Natthanitcha Chotkaeo  
96212404049  นางสาวนริศรา งาต้น  Miss Naritsara Ngaton  
106212404050  นางสาวนริสสรา ปุ่นจ้อย  Miss Narissara Poonjoy  
116212404051  นางสาวนิรชา รักตลาด  Miss Niracha Raktalat  
126212404052  นางสาวปารีรัฐ ทิระเนตร  Miss Pareerat Thiranet  
136212404053  นางสาวปิยภรณ์ หมูยา  Miss Piyaporn Mooya  
146212404054  นางสาวผกามาศ คงบุญ  Miss Pakamas Kongboon  
156212404055  นางสาวพนิดา สีหะวงษ์  Miss Panida Seehawong  
166212404056  นางสาวพิรุณรัตน์ ครองสระน้อย  Miss Phirunrat Khrongsanoi  
176212404057  นางสาวเพชรมณี พันธุ  Miss Pechmanee Pantu  
186212404058  นางสาวภัทราภรณ์ เกิดบ้านใหม่  Miss Pattaraporn Kerdbanmai  
196212404059  นางสาวรัตนาวรี เจิมศร  Miss Rattanawaree Jermsorn  
206212404060  นางสาวลลิตา คงพร  Miss Lalita Khongphon  
216212404061  นางสาววรรณวิษา ศรีกุล  Miss Wanwisa Sreekul  
226212404062  นางสาววรรัตน์ หลวงนา  Miss Worarat Luangna  
236212404063  นางสาววรัญญาภรณ์ เทียนประวัติ  Miss Waranyaporn Thianprawat  
246212404064  นางสาวสุชัญญา ฉิมแสง  Miss Suchanya Chimsaeng  
256212404065  นางสาวสุนันทา มาวัน  Miss Sunantha Mawan  
266212404066  นางสาวสุนิสา คำวังจันทร์  Miss Sunisa Khamwangjun  
276212404067  นางสาวเสาวลักษณ์ โทนทอง  Miss Sauwaluck Thonthong  
286212404068  นางสาวอภิญญา ศรีวรรณ  Miss Apinya Sriwan  
296212404069  นางสาวอรพิน อินทะเสน  Miss Orapin Inthasen  
306212404070  นายกฤติน จันทร์เรือง  Mr. Krittin Chanrueang  
316212404071  นายกิตติพงษ์ น้อยนวล  Mr. Kitipong Noinaul  
326212404072  นายจิรายุ บัวด้วง  Mr. Jirayu Buaduang  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212404074  นายธนพล อินทรสกูล  Mr. Tanapon Intharasakol  
346212404075  นายประสพโชค สุวรรณโฉม  Mr. Parsobchok Suwannachom  
356212404077  นายฤทธินันท์ พลับพลาไชย  Mr. Rittinan Phubphachai  
366212404078  นายศิริชัย โยมกระโทก  Mr. Sirichai Yomkrathok  
376212404079  นายสิทธิชัย บุตตะคาม  Mr. Sitthichai Boottakam  
386212404080  นางสาวจารุวรรณ ดาสูงเนิน  Miss Charuwan Dasungnoen  
396212404081  นายธนกาญจน์ อ่วมจินดา  Mr. Tanakarn Aumjinda