มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212405001  นางสาวกัลยรัตน์ ปิ่นสกุล  Miss Kanyarat Pinsakun  
26212405002  นางสาวจิราพร พึ่งทรัพย์  Miss Chiraporn Phuengsap  
36212405003  นางสาวเจนจิรา สนธิเรือน  Miss Jenjira Sonthiruan  
46212405004  นางสาวฉัตรแก้ว แหม่มสอด  Miss Chatkaew Mamsod  
56212405005  นางสาวชลธิชา จันสิงขรณ์  Miss Chonthicha Chansingkhon  
66212405006  นางสาวธนัชภรณ์ ชูสาย  Miss Thanachatporn Choosai  
76212405007  นางสาวธนัญญา ศรีสุข  Miss Tananya Srisuk  
86212405008  นางสาวธิติมา กล่ำงิ้ว  Miss Thitima Klamngio  
96212405009  นางสาวน้ำทิพย์ มาเที่ยง  Miss Namthip Mathiang  
106212405010  นางสาวเนริชชญา นาระเดช  Miss Neritchaya Naradet  
116212405011  นางสาวบุณฑริกา แสงอ่วม  Miss Boontharika Sangoum  
126212405012  นางสาวบุษยากร จันทร์แก้ว  Miss Butsayakorn Jankaew  
136212405013  นางสาวปภาวี บุญประภา  Miss Papawee Boonprapha  
146212405014  นางสาวปิยะภรณ์ เนียมคล้าย  Miss Piyaporn Neamklai  
156212405015  นางสาวพรมณีวรรณ บุญอินทร์  Miss Phrommaneewan Boonin  
166212405016  นางสาวพวงเพชร ส้มทอง  Miss Phuangphet Somthong  
176212405017  นางสาวพีราวรรณ ทองใบ  Miss Peerawan Thongbai  
186212405018  นางสาวเพ็ญนภา พุฒบาง  Miss Phennapha Phutbang  
196212405019  นางสาวภาวิณี ขำแจง  Miss Phawinee Khamjang  
206212405020  นางสาวรุ่งรัตติยาภรณ์ สุรินทรัตน์  Miss Rungrattiyaphon Surintarat  
216212405021  นางสาววิชุดา จำปาสี  Miss Wichuda Champasi  
226212405022  นางสาวศศิมา เปลี่ยนเเซ  Miss Sasima Pleansae  
236212405023  นางสาวสุนิตตา ชัยมีเขียว  Miss Sunitta Chaimekhiew  
246212405024  นางสาวหนึ่งฤดี ศรีคำเดช  Miss Nuengruedee Seechamdat  
256212405025  นายกริตย์อนันต์ รอบุญ  Mr. Kritanan Roboon  
266212405026  นายกิตติศักดิ์ เมฆี  Mr. Kittisak Makee  
276212405027  นายธณาธาร ช่างคิด  Mr. Tanatan Changkid  
286212405028  นายธนพล ศิลปแก่น  Mr. Tanapon Sinlapakaen  
296212405029  นายธนานันต์ ภูมิดี  Mr. Tananan Phoomdee  
306212405030  นายธันวา ทาแดง  Mr. Thanwa Thadaeng  
316212405032  นายนวภัทร มาเขียว  Mr. Nawapat Makeow  
326212405034  นายภาณุ เครืออยู่  Mr. Phanu Khruayu  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212405035  นายวัชระ ชื่นจิตร  Mr. Watchara Chuenchit  
346212405036  นายวุฒิพงศ์ คงปันนา  Mr. Wuttipong Kongpanna  
356212405038  นายอนุวัตร จันทร์พุฒ  Mr. Anuwat Junput  
366212405039  นายอัคเดช ทองดี  Mr. Akadech Thongdee  
376212405077  นางสาวนัฐภา เนียมคล้าย  Miss Natthapha Niamkhlai