มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212405040  นางสาวกฤติยา ไม้เหลือง  Miss Krittiya Mailueang  
26212405041  นางสาวกิ่งดาว ชำนิเขตกิจ  Miss Kingdao Chamnikhetkit  
36212405044  นางสาวชลิญญา สวนม่วง  Miss Chalinya Suanmuang  
46212405045  นางสาวชุลิตา นกแก้ว  Miss Chulita Nokkaew  
56212405046  นางสาวณัฎฐธิดา ศรีประเสริฐ  Miss Natthathida Sipraserth  
66212405047  นางสาวทิชากร วรรณบุตร  Miss Thichakon Wannaboot  
76212405048  นางสาวทิพวรรณ ฉิมพิภพ  Miss Thipphawan Chimphiphob  
86212405049  นางสาวธัญญาพร พึ่งสถิตย์  Miss Thanyaporn Puengsathit  
96212405050  นางสาวธัญวรัตน์ จันทร์เพ็ง  Miss Tanwarat Janpeng  
106212405051  นางสาวปลายฝน สโมสร  Miss Plaifon Samoson  
116212405052  นางสาวพรรณิภา ตรีนพ  Miss Phannipha Trenop  
126212405053  นางสาวพรรษมน ตีชายรัมย์  Miss Passamon Teechayram  
136212405054  นางสาวณัฐวรา อินนอก  Miss Nathwara Innok  
146212405055  นางสาวมัลลิกา มั่นเหมาะ  Miss Mallika Manmoh  
156212405056  นางสาวรุพินยา แช่มขำ  Miss Ruphinya Chaemkham  
166212405057  นางสาวลักขณา ท้วมยัง  Miss Lugkana Thaumyung  
176212405058  นางสาววชิรญาณ์ พันเขียว  Miss Wachiraya Phankhiao  
186212405059  นางสาววิลันธิตา โพธิ์ดง  Miss Wilanthita Phodong  
196212405060  นางสาวศิรินทรา ผสมใจ  Miss Sirintra Phasomchai  
206212405061  นางสาวสุนิสา ศรีจันทร์ประพันธ์  Miss Sunisa Sichanpaphan  
216212405063  นายชาญนภัส บุญเชิด  Mr. Channapas Boonchoed  
226212405065  นายณัชพงษ์ นวลงาม  Mr. Nutchaphong Nuanngam  
236212405067  นายนเรศว์ นันทะรัตน์  Mr. Naras Nantharat  
246212405068  นายนิติกร ไกรสีขาว  Mr. Nitikon Kaisikhao  
256212405069  นายภูมิพัฒน์ แสวงทอง  Mr. Phumipat Sawangtong  
266212405070  นายวัชรภัทร ธิช่างทอง  Mr. Watcharapat Thichangthong  
276212405071  นายวันฉัตร รัตนโค้น  Mr. Wanchat Rattanakhon  
286212405072  นายวันวิเศษ วรรณ์เอก  Mr. Wanwiset Wan-Ek  
296212405074  นายสรศักดิ์ ท่านพรหม  Mr. Sorasak Tanprom  
306212405075  นายสหวิชญ์ คงเพชรศักดิ์  Mr. Sahawit Kongpatsak  
316212405076  นายพรหมณ์เมษ หาเรือนมิตร์  Mr. Prommat Haruanmit