มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212238002  นางสาวชาลิสา สอนสระคู  Miss Chalisa Sonsarku  
26212238003  นางสาววรินทร ยศปัญญา  Miss Warinthorn Yospanya  
36212238006  นายธีระภัทร มีทั่ง  Mr. Teeraphat Meetang