มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212239001  นางสาวกนกวรรณ สนมฉ่ำ  Miss Kanokwan Sanomcham  
26212239002  นางสาวกรรณิการ์ เขียวทอง  Miss Kannika Khiawthong  
36212239003  นางสาวเก็จมณี มหาพรหม  Miss Ketmanee Mahaprom  
46212239004  นางสาวจุฑาทิพย์ แตงอ่อน  Miss Jutatip Tang-On  
56212239006  นางสาวฑิตยา มิ้มกระโทก  Miss Tittaya Mimkratoke  
66212239007  นางสาวทิพย์สุดา บุญอุ้ม  Miss Thipsuda Boonaum  
76212239008  นางสาวธมลวรรณ ดีดกลิ่น  Miss Tamonwan Deedklin  
86212239010  นางสาวแพรวา รักชาวนา  Miss Phaewa Rakchaona  
96212239011  นางสาวมณีศร ภูมิดี  Miss Manesorn Poomdee  
106212239012  นางสาวรดา คงมี  Miss Rada Kongmee  
116212239013  นางสาววันนิสา สังข์อยู่  Miss Wannisa Sangyou  
126212239014  นางสาวศิริยา เนตรแสงสี  Miss Siriya Netsaengsi  
136212239015  นางสาวศิริลักษณ์ ประสงค์การ  Miss Sirilak Prasongkan  
146212239016  นางสาวสิตา หล่อหล้า  Miss Sita Lola  
156212239017  นางสาวสุภัสสร สอนสามพวง  Miss Suphatsorn Sonsamphuang  
166212239018  นางสาวอนุสรา เอี่ยมยอด  Miss Anutsara Aiamyot  
176212239019  นายก้องเกียรติ ชมภูนุช  Mr. Kongkiad Champhoonut  
186212239020  นายจารุวัฒน์ สีเสือ  Mr. Charuwat Seesuea  
196212239021  นายจีรภัทร อ่อนทอง  Mr. Jeeraphat Onthong  
206212239022  นายชลธิศ ตาปิ๋วเครือ  Mr. Chonlathit Tapiokhruea  
216212239023  นายชัยวัฒน์ ออมสิน  Mr. Chaiwat Aomsin  
226212239024  นายทิฆัมพร สังข์ทอง  Mr. Tikamporn Sangthong  
236212239025  นายธนธรณ์ เบ้าหินลาด  Mr. Tanatorn Baohinlad  
246212239026  นายพีระพงษ์ ศรีลาวงค์  Mr. Peerapong Sirawong  
256212239028  นายวรรธนัย แซ่กู้  Mr. Wattanai Saeku