มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212239029  นางสาวขวัญชนก ใจเที่ยงธรรม  Miss Khwanchanok Jaitheangtham  
26212239030  นางสาวจินดารัตน์ คล้ายเขียว  Miss Jindarat Khaikhiao  
36212239031  นางสาวธิติยา ปานา  Miss Thitiya Pana  
46212239032  นางสาวนิศาชล สุพรรณ์  Miss Nisachon Suphan  
56212239033  นางสาวประภัสสร ชูจิตร  Miss Prapatsorn Choochit  
66212239035  นางสาวพัชราพิชญ์ สระดินดำ  Miss Phatcharaphit Sadindam  
76212239036  นางสาวพิมชญา สวนสิริ  Miss Phimchaya Suansiri  
86212239037  นางสาวรัชติการณ์ วรรณกิจ  Miss Rattikan Wannakit  
96212239038  นางสาววาสนา คำเลิศ  Miss Wassana Kumlerd  
106212239039  นางสาววิราวรรณ อยู่ศิลป์ชัย  Miss Virawan Yousinchai  
116212239040  นางสาวศศิธร ควรหาญ  Miss Sasitorn Khuanhan  
126212239041  นางสาวสุกานดา อินเลี้ยง  Miss Sukanda Inlaeng  
136212239042  นางสาวสุรัมภา กันแย้ม  Miss Surumpha Kanyaem  
146212239043  นางสาวสุวนันท์ คำสินธุ์  Miss Suwanun Kamsin  
156212239044  นางสาวอณัติยา รินแก้ว  Miss Anattiya Rinkaew  
166212239046  นายจิรานุวัฒน์ จันทร์โสม  Mr. Chiranuwat Chansom  
176212239047  นายทรงเดช ติดไชย  Mr. Tongdach Tidchai  
186212239048  นายธนภัทร แสงกูล  Mr. Tanaphat Sangkun  
196212239049  นายธีรภัทร์ ราชกิจ  Mr. Thiraphat Ratchakit  
206212239050  นายพิพัฒน์พงศ์ วงศ์เงิน  Mr. Pipatphong Wongngoeng  
216212239053  นายสงกรานต์ จ้อยสุดใจ  Mr. Songkan Choisutchai  
226212239054  นางสาวณัฐิยา เรือนสอน  Miss Natthiya Rueansorn  
236212239055  นางสาวอังคณา ศรีอินทร์  Miss Angkana Sriin