มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212247001  นางสาวธณัชา นิติรัตน์  Miss Thanatcha Nitirat  
26212247002  นางสาวนฤมล กิ้นโบราณ  Miss Naruemon Kinbolan  
36212247003  นางสาวรัตนวลี ไพรประเสริฐ  Miss Rattanawalee Phaiprasroeth  
46212247004  นางสาวสุพัตรา คำวงเวียน  Miss Suphattra Khamwongwian  
56212247006  นายฐานิต หงษ์สุวรรณ  Mr. Thanit Hongsuwan  
66212247007  นายธณพัตร์ ทองพรม  Mr. Tanapat Thongprom  
76212247008  นายธนวัฒน์ ศรีนาราง  Mr. Thanawat Srinarang  
86212247009  นายธวัชชัย สุ่มแก้ว  Mr. Tawatchai Sumkaew  
96212247010  นายนนทวัฒน์ ยมหล้า  Mr. Nontawat Yomla  
106212247012  นายปารณัท สิงหเดช  Mr. Paranut Singhadet  
116212247013  นายพลวิชย์ พุฒจาด  Mr. Phonlawit Phutjad  
126212247014  นายภูสิทธิ ธนสัมบัณณ์  Mr. Poosit Tanasumbun  
136212247015  นายวรเมธ วงษ์มะณี  Mr. Woramet Wongmanee  
146212247016  นายศิรศักดิ์ แสงอุรัย  Mr. Sirasak Saengaurai  
156212247017  นายอัครพนธ์ กุลคง  Mr. Akaraphon Kunkhong