มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212268001  นางสาวณัฏฐ์ชยา โสภา  Miss Natchaya Sopha  
26212268002  นางสาวมาริสา ทองสอาด  Miss Marisa Thongsa-Art  
36212268003  นายชฎาภรณ์ กองมูล  Mr. Chadaporn Kongmoon