มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212242001  นางสาวกัญจนาภา ไหวปาน  Miss Kanchanapa Waipan  
26212242002  นางสาวกัลยกร เผือกเจียม  Miss Kunyakorn Peakjiam  
36212242004  นางสาวจรัญยา ทุมรินทร์  Miss Jaranya Thummarin  
46212242005  นางสาวจริญญา กระทู้  Miss Jarinya Kratoo  
56212242006  นางสาวณัฐธิดา บุญอ่วม  Miss Natthida Bunouam  
66212242008  นางสาวธัญมน โยธามาตย์  Miss Thanyamon Yothamat  
76212242010  นางสาวปิยะพร ปานทุ่ง  Miss Piyaphon Panthung  
86212242011  นางสาวพรพรรณ ประทีปคีรี  Miss Pornphan Pratheepkheeree  
96212242012  นางสาวพิชามญ เวชมะโน  Miss Pichamon Watmano  
106212242013  นางสาวพิมนภัทร์ เที่ยนสถิตย์กล  Miss Phimnaphat Thiansathitkun  
116212242014  นางสาวพิมพ์นภา ต่ายเมือง  Miss Phimnapha Taimuang  
126212242015  นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีเมือง  Miss Pimlaphat Srimueang  
136212242016  นางสาวเพ็ญจันทร์ ม่วงคราม  Miss Penchan Moungkram  
146212242017  นางสาวภณิดา ใหม่บัวเขียว  Miss Phanida Maibuakhiao  
156212242018  นางสาวรุ่งอรุณ เพ็ญจันทร์  Miss Rungarun Phenchan  
166212242021  นางสาววรันพร นนทะการ  Miss Waranporn Nontakan  
176212242022  นางสาววราภรณ์ สุรรัตน์  Miss Waraporn Surarat  
186212242023  นางสาววะรีวรรณ์ แก้วคงวงษ์  Miss Wareewan Keawkongwong  
196212242025  นางสาวศศิธร ศรีสวัสดิ์  Miss Sasitorn Srisawat  
206212242026  นางสาวศิริลักษณ์ อุดมสุข  Miss Sirilak Audomsook  
216212242027  นางสาวศิริวิมล เกษรจรุง  Miss Siriwimon Kaesornjarung  
226212242028  นางสาวสุพัตรา แก้วเรือง  Miss Suphattra Kaewrueng  
236212242029  นางสาวสุมิตา สังข์พานิช  Miss Sumita Sangpanich  
246212242030  นางสาวอรวรรณ คำยิ่ง  Miss Orrawan Khamying  
256212242031  นางสาวอังสุมาลี นันทพรม  Miss Angsumalee Nantaphorm  
266212242033  นายจิรภัทร คำปาน  Mr. Jirapat Kumpan  
276212242034  นายชยพล อ่องอารี  Mr. Chayapon Aogaree  
286212242035  นายชิษณุพงศ์ สิงห์สถิตย์  Mr. Chitsanupong Singsathit  
296212242036  นายเดโช คุณพระรักษ์  Mr. Decho Kunpharak  
306212242037  นายไตรภพ บางสาลี  Mr. Taiphop Bangsalee  
316212242038  นายนพรุจ คงเกิด  Mr. Nopparuj Kongked