มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212242039  นางสาวกนกวรรณ บุญกล่ำ  Miss Kanokwan Boonklam  
26212242040  นางสาวกฤษณา อยู่ศิลปไชย  Miss Kitsana Usinlapachai  
36212242041  นางสาวจันทร์จิรา เกิดศรี  Miss Janjira Gerdsee  
46212242043  นางสาวจุฬาลักษณ์ พานทอง  Miss Juralak Panthong  
56212242045  นางสาวชลธิชา แสนเพ็ด  Miss Chonthicha Saenped  
66212242048  นางสาวธิศณา เปรียะเซกู่  Miss Thisana Pliasekoo  
76212242050  นางสาวนรีกานต์ อันทะไชย  Miss Nareekan Oanthachai  
86212242051  นางสาวปนัดดา อินทร์สิทธิ์  Miss Panadda Insit  
96212242053  นางสาวพรรณนิกา ยี่จอหอ  Miss Pannika Yeejoho  
106212242054  นางสาวพิมพ์ชนก บัวสิงห์  Miss Pimchanok Baousing  
116212242055  นางสาวพิมพ์วรีย์ ศรีเมฆ  Miss Pimwaree Srimek  
126212242056  นางสาวภาวิดา แช่มช้อย  Miss Pawida Caemchoy  
136212242057  นางสาววรรณภา พรมเสือ  Miss Wannapa Phromsua  
146212242058  นางสาววรัญติญา อินหาดกรวด  Miss Warantiya Inhadkruad  
156212242059  นางสาววิลาวัลย์ อัปกาญจน์  Miss Wilawan Oapkan  
166212242060  นางสาวศิริพร สอนดี  Miss Siriporn Sondee  
176212242061  นางสาวสตรีรัตน์ แก้วชนะ  Miss Satreerat Kaewchana  
186212242062  นางสาวสิริมา แสงทองคำ  Miss Sirima Saengthongkham  
196212242063  นางสาวสุกัญญา แถวอุทุม  Miss Sukanya Taeoauthum  
206212242066  นางสาวสุนิสา พินเขียว  Miss Sunisa Pinkheaw  
216212242067  นางสาวสุนิสา เพ็งบ้านไร่  Miss Sunisa Phengbanrai  
226212242068  นางสาวสุพรรณี กล้องก่ำ  Miss Suphannee Klongkam  
236212242069  นางสาวสุภัทษรณ์ อินแตง  Miss Supatsorn Intang  
246212242070  นางสาวสุมลฑา ถึงเนียม  Miss Sumontha Thuengniam  
256212242071  นายคุณากร จิตรแก้ว  Mr. Khunakon Jitkaew  
266212242072  นายจักรพันธ์ อุ่นสี  Mr. Jakkaphan Unsi  
276212242073  นายเทวฤทธิ์ ทองสาด  Mr. Thewarit Thongsat  
286212242074  นายปรมินทร์ ทองประพันธุ์  Mr. Poramin Thongprapan  
296212242075  นายพสิษฐ์ ด้วงมั่น  Mr. Pasit Duangman