มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212426001  นางสาวกนกวรรณ ทองทุม  Miss Kanokwan Thongthom  
26212426002  นางสาวกรกนก อินนารี  Miss Konkanok Annaree  
36212426003  นางสาวกรวรรณ โตพ่วง  Miss Korawan Topuang  
46212426004  นางสาวกรานต์ญาทิพย์ สอนสุด  Miss Kranyathip Sornsud  
56212426005  นางสาวกัลยารัตน์ ทองศรี  Miss Kanyarat Thongsri  
66212426006  นางสาวกิรชฎา ภูคัง  Miss Kirachada Phookang  
76212426007  นางสาวเกศราพร โตพ่วง  Miss Ketsaraphon Tophuang  
86212426008  นางสาวจุฑามาศ อิ่มบู่  Miss Chuthamart Aimboo  
96212426009  นางสาวจุฑารัตน์ ทองสุวรรณ  Miss Chutharat Thongsuwan  
106212426010  นางสาวตะวันฉาย ทองสุข  Miss Tawanchay Thongsuk  
116212426011  นางสาวทิพย์เกสร สายบุญเตียง  Miss Thipkesorn Saiboontiang  
126212426013  นางสาวนริศรา ไผ่เรือง  Miss Narisara Phairueang  
136212426014  นางสาวปฏิญญา บุญธรรม  Miss Patinya Boonthum  
146212426016  นางสาวปัทมา คำเก่า  Miss Patthama Khamkao  
156212426017  นางสาวพาฝัน แดงอ่อง  Miss Parfan Daeng-Ong  
166212426018  นางสาวแพรวพรรณ ศรีโยธา  Miss Preawphan Sriyotha  
176212426019  นางสาวภูษณิศา บุญไทย  Miss Phoosanisa Boonthai  
186212426021  นางสาววิภาดา อุ่นวงค์  Miss Wiphada Aunwong  
196212426022  นางสาวศิริวรรณ อุ่นวงค์  Miss Siriwan Aunwong  
206212426023  นางสาวสโรชา ปราโมทย์  Miss Sarocha Parmot  
216212426024  นางสาวสุกัญญา อินทรักษา  Miss Sukanya Intaraksa  
226212426025  นางสาวสุธาสินี สุดาสุด  Miss Suthasinee Sudasut  
236212426026  นางสาวสุนิสา รัตนวิชัย  Miss Sunisa Rattanawichai  
246212426027  นางสาวสุวนันท์ โตเร็ว  Miss Suwanan Torew  
256212426028  นางสาวอาริษา ศรีประสิทธิ์  Miss Arisa Sripraait  
266212426029  นางสาวอุภาพร สูนตัน  Miss Auphaphon Suntan  
276212426030  นายกฤษณเทพ กะติยะการ  Mr. Kitsanathep Katiyakan  
286212426031  นายกิตติภพ พุทธา  Mr. Kittiphop Puttha  
296212426032  นายไกรวิชญ์ ศรีเมือง  Mr. Kaiwit Srimueang  
306212426033  นายธนกร หนองหลวง  Mr. Thanakorn Nongluang  
316212426034  นายนนท์ปวิธ เงินเมือง  Mr. Nonpawit Ngernmuang  
326212426035  นายนิติพงษ์ ติกาพันธ์  Mr. Nitiphong Tikaphan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212426036  นายพีรณัฐ ก้อนคำ  Mr. Phiranat Konkham  
346212426037  นายภัทรภูมิ พุทธโป้  Mr. Pattaraphum Phutpo  
356212426038  นายยุทธพงศ์ ทองเชื้อ  Mr. Yuttapong Thongchuea  
366212426039  นายรัตนชัย พันทอง  Mr. Rattanachai Panthong  
376212426040  นายวิชานนท์ พฤกษะวัน  Mr. Wichanon Phueksawan  
386212426041  นายวิหาร ทองเชื้อ  Mr. Wihan Thongchuea  
396212426042  นายศุภโชค สำลี  Mr. Suphachok Samlee  
406212426043  นายศุภธัช บัวทอง  Mr. Supphathut Buathong