มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212426088  นางสาวกนกกร สีฟอง  Miss Kanokkon Sifong  
26212426089  นางสาวจสิตา โพธิ์คำ  Miss Jasitar Phocoam  
36212426092  นางสาวฐิติรัตน์ พัดบาง  Miss Thitirat Phatbang  
46212426093  นางสาวณัฎฐณิชา ทีฆะพร  Miss Nattanicha Teekaporn  
56212426094  นางสาวทัศนาวดี ขำมา  Miss Tatsanawadee Khamma  
66212426095  นางสาวธิดารัตน์ พัดแดง  Miss Thidarat Paddaeng  
76212426096  นางสาวนิลาวัลย์ แก้วดวงใหญ่  Miss Nilawan Kaewduangyai  
86212426097  นางสาวปนัดดา กลมกล่อม  Miss Panadda Komklom  
96212426098  นางสาวประภัสสร อินทรักษ์  Miss Paphatsorn Intharak  
106212426099  นางสาวพรพรหม ไผ่โสภา  Miss Pornprom Paisopha  
116212426100  นางสาวพลอยไพลิน รุ่งสว่าง  Miss Ploypailin Rungsawang  
126212426101  นางสาวพัชราภรณ์ กันทับทิม  Miss Phatcharaphon Kanthapthim  
136212426102  นางสาวพิมพกานต์ พรมเมือง  Miss Pimpakarn Prommueng  
146212426103  นางสาวพิมพิกุล วิฐาน  Miss Pimpikul Witan  
156212426104  นางสาวมนัสวรรณ ด้วงประดับ  Miss Manatsawan Duangpradap  
166212426105  นางสาวมานิตา เรืองนุ้ย  Miss Manita Ruangnui  
176212426106  นางสาวลินดา นำพรรษา  Miss Linda Nampansa  
186212426107  นางสาววิภาดา วรรณศรี  Miss Wiphada Wannasri  
196212426108  นางสาวสงกรานต์ บุญมี  Miss Songkran Bunmee  
206212426109  นางสาวสาธิตา สมานใจ  Miss Sathita Samanchai  
216212426110  นางสาวสุทธิดา เปลี่ยนพันธุ์  Miss Sutthida Plianphan  
226212426111  นางสาวสุนันทา ส่องแสง  Miss Sunanta Songseang  
236212426112  นางสาวสุพิชญา มิ่งกุละ  Miss Supichaya Mingkula  
246212426113  นางสาวสุภัสสรา หนูหวาน  Miss Suphatsara Nuhwan  
256212426114  นางสาวอรอุมา เพียดี  Miss Onuma Phiadee  
266212426115  นางสาวอวัชรา แก้วเงา  Miss Awatchara Kaewngao  
276212426116  นายกฤษดาลักษณ์ อุดม  Mr. Kritsadaluck Udom  
286212426117  นายเฉลิมศักดิ์ สอนโต  Mr. Chaloemsak Sonto  
296212426119  นายณัฐกร กัลปนาท  Mr. Nattakorn Kanpanat  
306212426120  นายธนา ผิวบาง  Mr. Thana Phiwbang  
316212426121  นายนนทวัต สุกันทา  Mr. Nontawat Sukanta  
326212426122  นายพันธวัช สิทธิเดช  Mr. Phanthawat Sitthidet  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212426123  นายพีรพัฒน์ จันทร์ทิม  Mr. Peerapat Jantim  
346212426124  นายยศกร ก้อนเสทื้อน  Mr. Yotsakorn Konsatuen  
356212426125  นายรติพงษ์ ชิตพันธ์  Mr. Ratipong Chitpan  
366212426126  นายเรวัต คณะชัยชนะ  Mr. Rewat Khanachaichana  
376212426127  นายสุโขทัย จันทร์อินทร์  Mr. Sukhothai Janin  
386212426129  นายเอกชัย มณีเทศ  Mr. Aekkachai Maneethet  
396212426132  นายพีรพัฒน์ จันทร์แดง  Mr. Peerapat Jandang