มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น (Political Science (Local Politics)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212427001  นางสาวกรรณิกา แสงทอง  Miss Kannika Saengthong  
26212427002  นางสาวกุลธิดา นันทลักษณ์  Miss Koontidra Nuntaluk  
36212427003  นางสาวกุลรดา ชอบใหญ่  Miss Kunrada Chobyai  
46212427006  นางสาวชุติมณฑน์ อ้วนศรี  Miss Chutimon Ouansee  
56212427007  นางสาวทยิดา โพธิ์ศรีงาม  Miss Tayida Phosringam  
66212427008  นางสาวนัฐพร มีทอง  Miss Natthaporn Meethong  
76212427009  นางสาวนิศาชล จองคำ  Miss Nisachon Jongkham  
86212427010  นางสาวบงกช ศรีแก้ว  Miss Bongkot Srikeaw  
96212427011  นางสาวบุษยรัตน์ บุญช่วย  Miss Butyarat Boonchuai  
106212427012  นางสาวประกายดาว อยู่คร  Miss Prakaidaw Youkorn  
116212427013  นางสาวปวริศา อาจคำพันธ์  Miss Pawarisa Artkhampan  
126212427014  นางสาวพัชรมัย ศรีภิรมย์  Miss Phatcharamai Sripirom  
136212427015  นางสาวรุ่งนภาภรณ์ จันทร์หมุด  Miss Rungnapaporn Junmud  
146212427016  นางสาวศศิกานต์ กิจสวน  Miss Sasikan Kitsuan  
156212427018  นางสาวสุวิดา ผาดเรือง  Miss Suwida Padraung  
166212427019  นางสาวเสาวลักษณ์ ใบบัว  Miss Saowalak Baibua  
176212427020  นางสาวอารียา สีชมพล  Miss Arreeya Seechomphon  
186212427021  นายจิราวัฒน์ บานแย้ม  Mr. Chirawat Banyaem  
196212427022  นายจีระพันธ์ ยกตรี  Mr. Jirapan Yoktree  
206212427024  นายชานนท์ บัวปลี  Mr. Chanon Buapee  
216212427025  นายณภัทร มั่นหมาย  Mr. Napat Manmai  
226212427026  นายธีรภพ เทียนบุตร  Mr. Theeraphop Thianbut  
236212427027  นายนพรัตน์ แก้วสิงห์  Mr. Noppharat Kaeosing  
246212427028  นายนิติพันธ์ ไทยบุญนาค  Mr. Nitipan Thaiboonnak  
256212427029  นายปณพน นาคไพจิตร  Mr. Panapon Nakphaichit  
266212427030  นายพัชรพล หลวงศรีราษฎร์  Mr. Patcharaphol Luangsrirat  
276212427031  นายพีรพัฒน์ บุญธรรม  Mr. Phiraphat Boontham  
286212427032  นายพีรพัฒน์ มาน้อย  Mr. Peerapat Manoi  
296212427033  นายภูวดล บุญแฟง  Mr. Poowadol Bunfang  
306212427034  นายวรรษศพงศ์ ศรีพงษ์  Mr. Watsapong Sripong  
316212427035  นายวีระโชติ ทองแดง  Mr. Weerachot Thongdang  
326212427036  นายอดิศักดิ์ สุวรรณวงศ์  Mr. Adisak Suwannawong  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น (Political Science (Local Politics)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212427037  นางสาวธัญญารัตน์ เม่นอยู่  Miss Tanyarat Menyou  
346212427038  นายสิทธิพันธิ์ แซ่ลี  Mr. Sitthiphan Saelee