มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212614001  นางสาวจิราวรรณ เวียงสุข  Miss Jirawan Waingsuk  
26212614002  นางสาวชุติกาญจน์ จันทนาประเสริฐ  Miss Chutikarn Chantanaprasert  
36212614003  นางสาวณัฐธิดา แซ่ลี้  Miss Natthida Saelee  
46212614004  นางสาวดวงสมร อินทร์สอาดพล  Miss Duangsamon Insaardpol  
56212614005  นางสาวดาวเด่น ดอนตุ้มไพร  Miss Daoden Dontompai  
66212614006  นางสาวปนัดดา จองคำ  Miss Panatda Chongkham  
76212614007  นางสาวประภัสรา โคตรดี  Miss Prapatsara Koddee  
86212614008  นางสาวพรพรรณ เพ็ชรคง  Miss Pornpan Petkong  
96212614009  นางสาวอรพรรณ พรมภักดี  Miss Orapan Prompakdee  
106212614010  นายกฤษดา ร่มละมูล  Mr. Kitsada Romlamun  
116212614011  นายกิตตินันท์ แก้วสีนาถ  Mr. Kittinun Kaewseenat  
126212614013  นายเจษฎากร เพิ่มความประเสริฐ  Mr. Chatsadakorn Phoemkwamprasert  
136212614014  นายณัฏฐกร อ่อนนาเมือง  Mr. Nattagron Onnamuang  
146212614015  นายณัฐพงษ์ สิงห์โตน้อย  Mr. Natthaphong Singtonoi  
156212614016  นายณัฐวัตร เวชไทย  Mr. Nattawat Wechthai  
166212614017  นายไตรภพ จงจิตร  Mr. Traiphop Jongjit  
176212614018  นายธนกฤต ไชยวิเศษ  Mr. Thanakrit Chaiwiset  
186212614019  นายธนฤทธิ์ ประยูรยิ้ม  Mr. Thanarit Prayunyim  
196212614020  นายธีรนันท์ บุญคล่ำ  Mr. Treeranan Boonklam  
206212614021  นายนันทกานต์ เอียยะบุตร  Mr. Nantakan Erayaboot  
216212614023  นายนิธิพงศ์ บุญมา  Mr. Nitipong Boonma  
226212614025  นายพชรพล รอดเขียว  Mr. Pacharapon Rodkeaw  
236212614026  นายภานุเดช ปานทุ่ง  Mr. Phanudet Panthung  
246212614027  นายภูมิภัทร ภุมรินทร์  Mr. Phumiphat Phummarin  
256212614028  นายสรชัย บัวทอง  Mr. Sorrachai Buathong  
266212614029  นายสราวุต คำจัด  Mr. Salavut Kamjad  
276212614030  นายสหภาพ จันทร์สวัสดิ์  Mr. Sahapap Jansawat