มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212614031  นางสาวกนกวรรณ นามบุตร  Miss Kanokwan Nambut  
26212614032  นางสาวกันตา สีโห้มี  Miss Kanta Seehomee  
36212614033  นางสาวณิชากร จุ้ยชื่น  Miss Nichakon Juichuen  
46212614034  นางสาวนิชาภา คำภีระ  Miss Nichapa Kampheera  
56212614035  นางสาวพลอยมณี ตุนสมจิตต์  Miss Ploymanee Tunsomjit  
66212614036  นางสาวรดามณี เกิดธารา  Miss Radamanee Katetara  
76212614037  นางสาววรัญญา สัววิเชียร  Miss Waranya Suawichian  
86212614038  นางสาวอริสรา พรหมประพันธ์  Miss Arisara Promparpan  
96212614039  นายจักรพงศ์ บุตรลี  Mr. Jakapong Butlee  
106212614040  นายจาฏุพัจน์ แจ้งสว่าง  Mr. Jatuphat Jangsawang  
116212614041  นายชัยธวัช สุขโชติ  Mr. Chaitawat Sukchot  
126212614043  นายณัฐกิตติ์ บุญผ่อง  Mr. Nuttakit Bunpong  
136212614044  นายณัฐวุฒิ ไสยรัตน์  Mr. Nattawoot Saiyarat  
146212614045  นายนรินทร์ ท้วมทองดี  Mr. Narin Thaumthongdee  
156212614047  นายบูรเชษฐ์ จำปั่น  Mr. Bulachet Jumpan  
166212614048  นายเปรมประชา ปาณะกุล  Mr. Prempracha Panakun  
176212614049  นายพงษ์ศักดิ์ คำจีน  Mr. Phongsak Khamjeen  
186212614050  นายพัฒนพงศ์ การอินทร์  Mr. Phatthanapong Kanin  
196212614051  นายวรวุฒิ วัฒนศิริ  Mr. Woravut Wattanasiri  
206212614052  นายวรัญชิต เป้าเพชร  Mr. Varunchit Paopech  
216212614053  นายวุฒิชัย ขวัญวงค์  Mr. Wuttichai Kwanwong  
226212614054  นายศุภกิจ อุ่นเมือง  Mr. Suphakit Aunmueang  
236212614056  นายสุวัฒน์ แพงศรี  Mr. Suwat Phaengsri  
246212614060  นางสาวนภัส วงศาไพสิฐ  Miss Napas Wongsapdist  
256212614061  นางสาวธัญญาภรณ์ ธัญญผล  Miss Thanyaporn Thanyaphon  
266212614062  นายปิติฤกษ์ บุสรา  Miss Pitiloek Busara  
276212614063  นางสาวภิญญดา จันทร์ช้าง  Miss Pinyada Chanchang