มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212617001  นางสาวบุษบา ด้วงนาค  Miss Budsaba Duangnak  
26212617002  นางสาวปรียากร แอ๊ดออน  Miss Piyakon Aetoon  
36212617003  นางสาวปิยะรัตน์ จันครา  Miss Piyarat Jankra  
46212617004  นางสาวเพ็ญพิชชา อะฮีร์  Miss Phenphitcha Ahi  
56212617006  นายกฤษฎา ม่วงทอง  Mr. Kritsada Muangthong