มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Work) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social Work) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212428001  นางสาวกตัญชลี สุวรรณศรี  Miss Katanchalee Suwannasri  
26212428002  นางสาวกมลลักษณ์ บุญพรหม  Miss Kamonluk Boonprom  
36212428003  นางสาวจารุวรรณ ยอดบุตรดี  Miss Jaruwan Yodbutdee  
46212428004  นางสาวพาฝัน เปริญกุล  Miss Phafan Perinkun  
56212428005  นางสาวมุฐิตา อินริ้ว  Miss Mutita Inriw  
66212428006  นางสาววราภัสสร์ ทรัพย์มาก  Miss Warapas Supmak  
76212428007  นางสาวศรพฤษา อ่วมนุสนธิ  Miss Sonphrueksa Ouamnusonthi  
86212428008  นางสาวศราวณี ลาภสมทบ  Miss Sarawanee Lapsomtop  
96212428009  นางสาวสุภาพร จันแดง  Miss Suphaphorn Jundaeng  
106212428010  นางสาวอิสริยา เงินโพธิ์กลาง  Miss Aitsariya Ngoenphoklong  
116212428012  นายมธุราคม ศรีลอง  Mr. Mathurakhom Silong  
126212428013  นางสาวจันทร์เพ็ญ จุนสละ  Miss Chanpen Chunsala