มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212244001  นางสาวกชกร เกษกลางดอน  Miss Kodchakorn Kesklangdon  
26212244002  นางสาวกรรณิกา มากพา  Miss Kannika Makpa  
36212244004  นางสาวกุลจิรา จิตรมั่น  Miss Kunjira Jitman  
46212244005  นางสาวจันทนา ชาติบุตร  Miss Jantana Chartboot  
56212244006  นางสาวจิรัชญา ถนัดค้า  Miss Chiratchaya Thanadka  
66212244007  นางสาวฑนัญญา ทรัพย์สอาด  Miss Thananya Supsa-Ard  
76212244008  นางสาวณฐนน กลัดจำนงค์  Miss Natanon Kladjumnong  
86212244009  นางสาวทรรศนีย์ ใจรักษ์  Miss Tassanee Jairak  
96212244010  นางสาวนารถรนี สุบิน  Miss Natranee Subin  
106212244011  นางสาวเบญญาดา พุทธแผ้ว  Miss Benyada Phutthaphaeo  
116212244013  นางสาวพิชญาภรณ์ ม่วงเฟื่อง  Miss Phitchayaphon Muangfueang  
126212244014  นางสาวศิริลักษณ์ สายทองทวี  Miss Sirilak Saytongtawee  
136212244015  นางสาวสมวรรณ เข็มทอง  Miss Somwan Khemthong  
146212244016  นางสาวอฐิติยา ทองคำมูล  Miss Athitiya Thongkammoon  
156212244017  นางสาวอมรรัตน์ อุบลบาน  Miss Amonrat Ubonban  
166212244018  นายเจริญโชค ปะกะตัง  Mr. Jarernchok Pakathang  
176212244019  นายนเรศ เพชรคง  Mr. Naret Phetkhong  
186212244020  นายพงศธร ฤทธิยงค์  Mr. Pongsaton Rittiyong  
196212244021  นายภาคภูมิ คำดง  Mr. Phakphum Khamdong  
206212244022  นายภูมิพัชร บุญยะกา  Mr. Phumipat Boonyaka  
216212244024  นายศาตนันทน์ เพชรชิต  Mr. Sattanan Phetchit  
226212244025  นายอาณัฐชัย เสาร์แก้วคำ  Mr. Anatchai Saokaewkham