มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Nursing Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Nursing Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212801001  นางสาวกรชนก นาคะสิทธิ์  Miss Konchanok Nakhasit  
26212801002  นางสาวกัณฐิกา แซ่ท้าว  Miss Kanthika Saethao  
36212801003  นางสาวกุหลาบไพร ปาวะพรม  Miss Kulabprai Pawaprom  
46212801004  นางสาวขวัญฤทัย ขวัญหอม  Miss Khwanruthai Khwanhom  
56212801005  นางสาวจุฑามาศ เกษรนวลสกุล  Miss Chuthamat Kasonnualsakun  
66212801006  นางสาวชญาดา แสงพระจันทร์  Miss Chayada Sangprachan  
76212801007  นางสาวณัชนิกา เจ็งเจริญ  Miss Natchanika Jengcharern  
86212801008  นางสาวณัฐชา รามศิริ  Miss Natcha Ramsiri  
96212801009  นางสาวณัฐิดา ยี่สุ่นแป้น  Miss Natthida Yeesunpaen  
106212801010  นางสาวณิชานันท์ หมื่นคน  Miss Nichanan Muenkon  
116212801011  นางสาวดาราพร วงศ์ประดิษฐ์  Miss Daraporn Wongpradist  
126212801012  นางสาวธนพร สุพัฒน์  Miss Thanaporn Suphat  
136212801013  นางสาวธัญลักษณ์ ยมนวกุล  Miss Thanyuluk Yomnawakul  
146212801014  นางสาวนพนันท์ อ่อนจิตร  Miss Nopphanan Oonchit  
156212801015  นางสาวนิภา คำภา  Miss Nipa Kumpa  
166212801016  นางสาวบุณยวีย์ พุ่มอ่ำ  Miss Boonyawee Phumam  
176212801017  นางสาวปนัชดา แดงน้อย  Miss Panatda Dangnoi  
186212801018  นางสาวปิยนุช เจนจิตรธรรม  Miss Piyanuch Jenjittham  
196212801019  นางสาวพรรณราย แก้วประกอบ  Miss Pannarai Kaeoprakob  
206212801020  นางสาวพลอยชมพู โมกหมื่นไวย  Miss Ploychompu Mokmuenwai  
216212801021  นางสาวพัชรา อินตา  Miss Patchara Inta  
226212801022  นางสาวพัทธมน วิใจลอม  Miss Phattamon Wijailom  
236212801023  นางสาวพิชญามญชุ์ คชาธาร  Miss Pitchayamon Khachatan  
246212801024  นางสาวพิมพา น้อยเนาว์  Miss Pimpa Noinao  
256212801026  นางสาวภัคจิรา กันสุข  Miss Phakjira Kansuk  
266212801027  นางสาวภัคจิรา อุ่นมี  Miss Phakchira Unmee  
276212801028  นางสาวมุทิตา เทพทอง  Miss Muthita Thepthong  
286212801029  นางสาวยลดา มีรอด  Miss Yollada Meerod  
296212801030  นางสาวรังษิมา ทองวัน  Miss Rangsima Thongwan  
306212801031  นางสาวรุ่งทิวา จุ่นคง  Miss Rungthiwa Junkhong  
316212801032  นางสาวลัดดาวรรณ ชื่นแจ้ง  Miss Laddawan Chuenjang  
326212801033  นางสาววินสิตา วงษ์พลับ  Miss Winsita Wongphlap  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Nursing Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Nursing Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212801034  นางสาววีรยา โสนชัย  Miss Weeraya Sonachai  
346212801035  นางสาวศิรินทร์ทร ไชยศรี  Miss Sirinthon Chaisri  
356212801036  นางสาวสมธิดา โพธิตา  Miss Somtida Photita  
366212801037  นางสาวสโรชา หลวงโย  Miss Sarocha Luangyo  
376212801039  นางสาวสิริกร จำปาทอง  Miss Sirikorn Jampathong  
386212801040  นางสาวสิรินทรา พินิจ  Miss Sirintra Pinit  
396212801041  นางสาวสิริรัตน์ หล่องคำ  Miss Sirirat Longkham  
406212801042  นางสาวสุธิสา สงวนศักดิ์  Miss Suthisa Sa-Ngeunsak  
416212801043  นางสาวสุนิตา นวลใย  Miss Sunita Nuanyai  
426212801044  นางสาวสุพัตรา ศิริโสม  Miss Suphatta Sirisom  
436212801045  นางสาวสุภาวิตา สมดี  Miss Supawita Somdee  
446212801046  นางสาวสุวรรณภา สิมศิริวัตร  Miss Suwannapa Simsiriwat  
456212801048  นายกฤษณวงศ์ พูนมี  Mr. Kritsanawong Poonmee  
466212801049  นางสาวปาริชาติ แมลงภู่  Miss Parichat Malaengphu  
476212801050  นางสาวสุพัฒตรา โนนสว่าง  Miss Suphattra Nonsawang