มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215224001  นางสาวปลิดา ศรีวิชา  Miss Palida Sriwicha  
26215224002  นางสาวเมษา บุญมาก  Miss Maysa Bunmak  
36215224003  นางสาวศันสนีย์ ยุราวรรณ  Miss Sunsanee Yuravarn  
46215224004  นางสาวศุภราภรณ์ สุขเสาร์  Miss Suparaporn Soksao  
56215224005  นางสาวสุทธิดา จันทร์เทศ  Miss Sutthida Jantes  
66215224006  นางสาวอรจิรา แป้นจันทร์  Miss Onjira Panjan  
76215224007  นายกิตติ รัตนโกศล  Mr. Kitti Ratanakosol  
86215224009  นายชาคริต นางแสน  Mr. Chakrit Nangsaen  
96215224010  นายไชยวัฒน์ เริงกะชีวิต  Mr. Chaiwat Roengkachiwit  
106215224012  นายปริญญา แปงมา  Mr. Parinya Pangma  
116215224013  นายปัญญากร แก้ววงษกลาง  Mr. Panyakorn Kaewwongklang  
126215224014  นายพัทธนันท์ อุรัตน์  Mr. Phatthanan Urat  
136215224015  นายเมธี ปัญญา  Mr. Metee Panya  
146215224016  นายรุ่งเพชร บุตรศรีภูมิ  Mr. Rungphet Butsiphum  
156215224017  นายวีรินทร์ เรือนก้อน  Mr. Weerin Ruenkon  
166215224018  นายสรวิชญ์ สากร  Mr. Soravit Sagorn  
176215224019  นายสุธี ชัยสวัสดิ์  Mr. Sutee Chaisawad  
186215224020  นายโสรฬ เดชศักดา  Mr. Sorot Detsakda  
196215224021  นายอติราช บุญด้วง  Mr. Atirat Boonduang