มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215603019  นายกฤษฎา สินสอาด  Mr. Kitsada Sinsaoad  
26215603023  นายธวัชชัย ทับทิมทอง  Mr. Thawatchai Tabtimtong  
36215603027  นายภาณุเดช เขียวแก้ว  Mr. Panudach Kheawkea