มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215603001  นางสาวกรรณิการ์ สบายจิตร  Miss Kannika Sabaichit  
26215603002  นางสาวกุลปรียา ภูคัง  Miss Klunpreeya Phukung  
36215603003  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรัชญา สุปะมา  Acting Sub Lt. Jiratchaya Supama  
46215603004  นางสาวฉันชนก คูหาจิต  Miss Chanchanook Kuhachit  
56215603005  นางสาวชฎาพร จันทร์ศรี  Miss Chadaporn Jansri  
66215603006  นางสาวดลยา เอี่ยมสำอางค์  Miss Donlaya Aiamsamarng  
76215603007  นางสาวธัญญารัตน์ เส็งสำเภา  Miss Thanyarat Sengsamphao  
86215603009  นางสาวปรารถนา สว่างแจ้ง  Miss Pratthana Sahwangchaeng  
96215603010  นางสาวผกามาศ ใจสมัคร  Miss Pakamas Jaisamark  
106215603011  นางสาวมณฑิตา จันทะคุณ  Miss Monthita Janthakhun  
116215603012  นางสาวมินตรา บุญส่ง  Miss Mintra Bunsong  
126215603013  นางสาวเยาวพา สาลีผล  Miss Yaowapha Saleephon  
136215603014  นางสาวรัตนวลี เนตรคำ  Miss Rattanawali Netkham  
146215603015  นางสาวศุจิวรรณ พุกอูด  Miss Sujiwan Pukud  
156215603016  นางสาวสิริชนก ศิริวัฒน์  Miss Sirichanok Siriwat  
166215603017  นางสาวสุภลักษณ์ เย็นขัน  Miss Supalak Yankhan  
176215603018  นางสาวสุภาพร ก้อนคง  Miss Supapon Konkong  
186215603019  นายกฤษฎา สินสอาด  Mr. Kitsada Sinsaoad  
196215603022  นายธนกฤต อ่อนชื่นจิตร  Mr. Thanakit Onchuenchit  
206215603023  นายธวัชชัย ทับทิมทอง  Mr. Thawatchai Tabtimtong  
216215603024  นายนนทวัฒน์ พึ่งเงิน  Mr. Nonthawat Puengngern  
226215603025  นายบุญญฤทธิ์ สอนลบ  Mr. Bunyarit Sonlob  
236215603026  นายปัณณวัฒน์ ชูมา  Mr. Pannawat Chuma  
246215603027  นายภาณุเดช เขียวแก้ว  Mr. Panudach Kheawkea  
256215603028  นายรัชพล วงค์วาสน์  Mr. Ratchapon Wongwas