มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215606001  นางสาวกชกร จงพ่วง  Miss Kotchakorn Jongphuag  
26215606002  นางสาวกัลย์สุดา คำชู  Miss Kunsuda Kamchoo  
36215606003  นางสาวกาญจนา พิมพ์ลำพา  Miss Kanchana Pimlampa  
46215606004  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศกนก จากน่าน  Acting Sub Lt. Ketkanok Jaknan  
56215606005  นางสาวชยุดา กองกันภัย  Miss Chayuda Kongkanpai  
66215606006  นางสาวณิชกานต์ กันหาคำ  Miss Nitchakan Kanhakham  
76215606007  นางสาวธิณนา ปะตะคามินทร์  Miss Tinna Patakhamin  
86215606009  นางสาวนภัสสร น่วมสกุลณี  Miss Naphassorn Numsakoonnee  
96215606010  นางสาวนริศรา ม่วงศรี  Miss Naritsara Muangsri  
106215606011  นางสาวนัทธมน ป้านภูมิ  Miss Natthamon Panphum  
116215606012  นางสาวนาตยา มีศิริ  Miss Nattaya Meesiri  
126215606013  นางสาวเรณู นกพึ่ง  Miss Renu Nokphueng  
136215606014  นางสาววรวรรณ อ่อนปัสสา  Miss Worrawan Onpatsa  
146215606015  นางสาววัลยา สุขสงฆ์  Miss Wanlaya Sooksong  
156215606016  นางสาวศิริพร แสงแก้ว  Miss Siripron Sangkeaw  
166215606017  นางสาวโศธิดา เพิ่มพล  Miss Sotida Poempon  
176215606018  นางสาวสุทธิดา ชินนะศรี  Miss Suttida Chinnasri  
186215606019  นายจารุวิทย์ มัดทุจัด  Mr. Chaluwit Mhatthuchat  
196215606020  นายธวัชชัย สายยืด  Mr. Thawatchai Saiyued  
206215606021  นายยศกร มิตรเจริญ  Mr. Yodsakorn Mitcharoen