มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215606006  นางสาวณิชกานต์ กันหาคำ  Miss Nitchakan Kanhakham  
26215606007  นางสาวธิณนา ปะตะคามินทร์  Miss Tinna Patakhamin  
36215606013  นางสาวเรณู นกพึ่ง  Miss Renu Nokphueng  
46215606021  นายยศกร มิตรเจริญ  Mr. Yodsakorn Mitcharoen