มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215602001  นางสาวเเสนเเก้ว คงสมจรูญ  Miss Sankaew Khongsomjaroon  
26215602002  นางสาวกนกพร นวลไผ่  Miss Kanokporn Nuanphai  
36215602003  นางสาวกนกวรรณ นุ่มเอี่ยม  Miss Kanookwan Numiam  
46215602004  นางสาวกรองแก้ว บุญตุ้ม  Miss Krongkaew Boontum  
56215602005  นางสาวกัญญารัตน์ ฤทธิ์แก้ว  Miss Kanyarat Ritkaew  
66215602006  นางสาวกิ่งกาญจน์ ขอผล  Miss Kingkan Khophol  
76215602007  นางสาวเกศกนก เมฆประดับ  Miss Ketkanok Mekpradab  
86215602008  นางสาวเกศมณี เปียฉิม  Miss Kedmanee Piachim  
96215602009  นางสาวจุฑามณี บัวแก้ว  Miss Chuthamani Buakaeo  
106215602010  นางสาวจุฑามาศ สุขโข  Miss Jutamat Sukko  
116215602011  นางสาวจุฬาลักษณ์ ราชขวัญ  Miss Churarak Ratchakhwan  
126215602012  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลิยา น่วมทอง  Acting Sub Lt. Chaliya Nuamthong  
136215602013  นางสาวชุติกาญจน์ พันธุรัตน์  Miss Chutikan Punturat  
146215602014  นางสาวณัฎฐธิดา แสงปัญญา  Miss Nattathida Saengpanya  
156215602015  นางสาวณัฐภรณ์ อิ่มโอษฐ  Miss Nattaporn Aimaord  
166215602016  นางสาวณัฐศิกานต์ บูรภักดี  Miss Natsikarn Buraphakdee  
176215602017  นางสาวณิชนันทน์ ชนะชัย  Miss Nidchanan Chanachai  
186215602018  นางสาวทักษิณา แสงสุริยะ  Miss Taksina Seangsuriya  
196215602019  นางสาวธนพร นิยมธรรมนิตย์  Miss Thanaporn Niyomthammanit  
206215602020  นางสาวธัญญาภรณ์ เงินยิ่ง  Miss Tanyaporn Ngoen-Ying  
216215602021  นางสาวนวรัตน์ ดำรงค์กุล  Miss Nawarat Damrongkul  
226215602022  นางสาวนัฐพร สุวรรณพุฒ  Miss Nattaporn Suwannaput  
236215602023  นางสาวนาตาชา พัฒน์พานิช  Miss Natacha Patpanit  
246215602024  นางสาวปนัดดา ศิลปานนท์  Miss Panatda Sinlapanon  
256215602025  นางสาวปรียาลักษณ์ ใจแปง  Miss Preeyaluk Jaipang  
266215602026  นางสาวปิยมาศ สุขทัศน์  Miss Piyamart Sooktut  
276215602027  นางสาวพรชิตา พรมเขียว  Miss Phonchita Phromkhaio  
286215602028  นางสาวพรพิมล นันทะใจ  Miss Pronpimon Nunthajai  
296215602029  นางสาวพรสุดา แสนมีสุข  Miss Pornsuda Saenmeesuk  
306215602030  นางสาวพลอยพรรณ ล่ามแขก  Miss Ploypan Lamkaeg  
316215602031  นางสาวพาขวัญ นัยทอง  Miss Pakhwan Naithong  
326215602032  นางสาวพิชานันท์ ชูแผ้ว  Miss Pichanan Choophaew  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336215602034  นางสาวรุ่งนภา บัวศรี  Miss Rungnapa Buasri  
346215602035  นางสาวรุ่งอรุณ พัดเย็นสุข  Miss Rungaroon Phatyensuk  
356215602036  นางสาววรวรรณ ศรีมนตรี  Miss Worawan Srimontri  
366215602037  นางสาววราพร เคลือบด้วง  Miss Waraporn Kluebduang  
376215602038  นางสาววิชุดา หนูอ้น  Miss Vichuda Nuon  
386215602039  นางสาววิภาพร สำรี  Miss Wipapron Samree  
396215602040  นางสาวศิรินาถ จอยพุก  Miss Sirinat Joyphuk  
406215602041  นางสาวสกาวใจ แก้วศรีขำ  Miss Sakaojai Kaewsrikham  
416215602042  นางสาวสาลินี นิละปะกะ  Miss Salinee Nilapaka  
426215602043  นางสาวสุชญา มานักฆ้อง  Miss Suchaya Manukkong  
436215602044  นางสาวสุดารัตน์ มั่นประสงค์  Miss Sudarat Manprasong  
446215602045  นางสาวสุดารัตน์ ศรทิพย์  Miss Sudarat Sonthip  
456215602046  นางสาวสุนิสา ลุงคะ  Miss Sunisa Lungkha  
466215602047  นางสาวอริษา ลาชาวนา  Miss Arisa Lachaona  
476215602048  นางสาวอารีญา ดวงสมร  Miss Areeya Daoungsamorn  
486215602049  นางสาวอุษา ล่องกาศ  Miss Usa Longkad  
496215602050  นายกรกช ตาตุ่น  Mr. Korrakoch Tatun  
506215602051  นายฉัตรกานต์ นาคสวาท  Mr. Chattakan Naksawat  
516215602052  นายณัฐวุฒิ มิละถาโก  Mr. Natthawut Milathako  
526215602053  นายธนวัต แก้วสะแสน  Mr. Thanawat Kaewsasane  
536215602054  นายบุญนิธิ พุ่มชา  Mr. Boonniti Pumcha  
546215602055  นายรชต บุญวัดหงษ์  Mr. Rachata Boonwathong  
556215602056  นายวรากร เสียงล้ำ  Mr. Warakorn Sianglam  
566215602057  นายโสภณวิชญ์ แสนสุพรรณ  Mr. Soponwit Saensupan  
576215602058  นายอมรเทพ ปิ่นนาค  Mr. Amorntep Pinnak  
586215602059  นางสาวสุธิญา เถื่อนคุ้ม  Miss Suthiya Thueankhum