มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215602034  นางสาวรุ่งนภา บัวศรี  Miss Rungnapa Buasri  
26215602055  นายรชต บุญวัดหงษ์  Mr. Rachata Boonwathong  
36215602056  นายวรากร เสียงล้ำ  Mr. Warakorn Sianglam