มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215622001  นางสาวกมลพรรณ สุมพุ่ม  Miss Kamonphan Sumphum  
26215622002  นางสาวการเกด เพชรจ้อง  Miss Karaket Petjong  
36215622004  นางสาวณัฐ์นรี แก้วมี  Miss Natnari Kaeomee  
46215622005  นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณโชติ  Miss Natthawan Suwannachot  
56215622006  นางสาวดวงกมล แซ่โง้ว  Miss Doungkamol Saengow  
66215622008  นางสาวพิจิตรา เรียนหมี  Miss Phijittra Rianmi  
76215622009  นางสาวมนัชญา พัดโบก  Miss Manatchaya Phatbok  
86215622010  นางสาวยุวลักษณ์ แน่งแหยม  Miss Yuwaluck Nangyam  
96215622011  นางสาวรุจิรา ทาหอม  Miss Ruchira Thahom  
106215622012  นางสาวลลิดา บัวบุญ  Miss Lalida Buaboon  
116215622016  นางสาวสุธิดา วงค์ยิ้มใย  Miss Suthida Wongyimyai  
126215622018  นางสาวสุนิสา ทองคำ  Miss Sunisa Thongkam  
136215622020  นางสาวสุภาวรรณ แก้วอินทร์  Miss Supawan Kaewin  
146215622021  นางสาวเสาวลักษณ์ หอมหวาน  Miss Soavaluk Hormwan  
156215622022  นางสาวอรนาฏ คนกล้า  Miss Oranat Khonkla  
166215622024  นายกฤษณพล มณีกรด  Mr. Kritsanapon Maneekrod  
176215622025  นายกฤษณะ ทันลา  Mr. Kritsana Tanla  
186215622027  นายชัยกรณ์ ปัญจวรณ์  Mr. Chaiyakorn Panjaworn  
196215622029  นายณัฐกรณ์ นงนุช  Mr. Nattakorn Nongnuch  
206215622030  นายทนงศักดิ์ ธัมโคตร์  Mr. Thanongsak Thammakhot  
216215622032  นายธนดล ใหม่ศรีทอง  Mr. Thanadol Maisrithong  
226215622036  นายปฏิวัติ ยอดบุษดี  Mr. Patiwat Yodbusdee  
236215622042  นายสุรเดช รวมญาติ  Mr. Suradat Luamyad  
246215622043  นายอนุชาติ ศรีแก้ว  Mr. Anuchat Srikeaw  
256215622045  นางสาวชลาลัย มิไพทูลย์  Miss Chalalai Mipaithoon  
266215622047  นางสาวดวงฤทัย คงดี  Miss Duangruetai Kongdee  
276215622049  นางสาวนวลชนก เจริญวัน  Miss Nualchanok Charoenwan  
286215622050  นางสาวนวิชศิกาญจน์ สินทพ  Miss Nawichsikan Sinthop  
296215622054  นางสาวพรธิภา หลีน้อย  Miss Pornthipa Leenoi  
306215622055  นางสาวพิจิตรา บุญถ่วง  Miss Phichitra Bunthuang  
316215622058  นางสาววิภาพร กรึมสูงเนิน  Miss Wiphaphon Kruemsungnoen  
326215622059  นางสาวศิริบงกช บัณฑิต  Miss Siribongkot Bundit  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336215622060  นางสาวศิริวรรณ อุปวงษา  Miss Siriwan Upawongsa  
346215622061  นางสาวสุชีรา พันธุ์พรม  Miss Suchira Phanphom  
356215622062  นางสาวสุดารัตน์ สุราพา  Miss Sudarat Surapa  
366215622064  นางสาวโสรญา ยงท้วม  Miss Soraya Yongthuam  
376215622075  นายธนัช บุญนุวงษ์  Mr. Thanat Boonnuwong  
386215622087  นายณัฐกิตติ์ ปิ่นม่วง  Mr. Natthakit Pinmoang