มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215622007  นางสาวเบญจพร สุขเกษม  Miss Benchaphon Sukkasem  
26215622014  นางสาววรัญญา อยู่พ่วง  Miss Waranya Yuphuang  
36215622017  นางสาวสุนิศา จันทร์ตูม  Miss Sunisa Chantom  
46215622019  นางสาวสุพัตรา จีนวงค์  Miss Supattra Jeenwong  
56215622023  นายกฤษฎา มีแก้ว  Mr. Kritsada Meekeaw  
66215622026  นายกิตติภณ รอดดี  Mr. Kitipon Roddee  
76215622031  นายทรงสิทธิ์ พงษ์พันธ์  Mr. Songsid Pongpan  
86215622033  นายธนวัฒน์ พิณนา  Mr. Thanawat Pinna  
96215622034  นายนที แป้นต่วน  Mr. Natee Paentoun  
106215622035  นายนราธรณ์ สายบุตร  Mr. Narathon Saibud  
116215622037  นายพงศธร ชมสวนมั่งมี  Mr. Phongsathon Chomsuanmangmee  
126215622039  นายรัตนสิน สิงหะ  Mr. Rattanasin Singha  
136215622040  นายวิวัฒน์ โสภาใจ  Mr. Wiwat Sopajai  
146215622041  นายสุทัศน์ มุกดาอ่อน  Mr. Sutouch Mukdaon  
156215622044  นางสาวเก็จมณี เชื้อหงษ์  Miss Ketmanee Chuahong  
166215622046  นางสาวณัฐพร โพธิ์น้อย  Miss Nuttaporn Phonoi  
176215622048  นางสาวดาริกา คำมูล  Miss Darika Kommon  
186215622051  นางสาวนันท์นภัส นาคเจียม  Miss Nannapat Nakchiam  
196215622052  นางสาวนุตประวีณ์ น้อยจีน  Miss Nutprawee Noijin  
206215622053  นางสาวปานขวัญ ฉิมไหล  Miss Pankhwan Chimlai  
216215622056  นางสาวพิมพ์พิไล สีโอ  Miss Pimpilai Si-O  
226215622057  นางสาวมณฑาทิพย์ พุฒิกานนท์  Miss Montatip Putikanon  
236215622066  นายกิตติธัช พงศ์กิตติวิบูลย์  Mr. Kittitat Pongkittiviboon  
246215622067  นายไกรสิทธิ์ รอดอ่อง  Mr. Kraisit Rodaong  
256215622068  นายขจรศักดิ์ ชาลีพล  Mr. Khajonsak Chaliphon  
266215622069  นายจักรกฤษณ์ มั่นคง  Mr. Jakkrid Munghong  
276215622070  นายณัชพล ยะราช  Mr. Nachapol Yarach  
286215622071  นายณัฐพล นาคพันธ์  Mr. Natthaphon Nakphan  
296215622072  นายณัฐวุฒิ เรืองฤทธิ์เดช  Mr. Natthawut Raungritdech  
306215622073  นายทรงพล สำเภา  Mr. Shongphon Sampao  
316215622074  นายธนพล ทองกลับ  Mr. Tanapol Thongklab  
326215622076  นายธิติ รักศักดิ์สยาม  Mr. Titi Raksaksayam  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336215622077  นายธีรเดช ทองอ่อน  Mr. Teeradet Thongon  
346215622078  นายนวมินทร์ โพพริก  Mr. Navamin Phophrik  
356215622079  นายพีรพล พรหมมีเนตร  Mr. Perapon Prommened  
366215622080  นายพีรพล วิรุณพันธ์  Mr. Peerapon Wirunpan  
376215622081  นายพีรวัส จันทร์บุญ  Mr. Phirawat Chanbun  
386215622082  นายภคพล บดินทร์ยศ  Mr. Phakhaphon Badinyot  
396215622083  นายสราวุฒิ ปิ่นสกล  Mr. Sarawut Pinsakol  
406215622084  นายอภิสิทธิ์ จันทร์จ๋อย  Mr. Apisit Junjoi  
416215622085  นายอมร เพียพยัคฆ์  Mr. Amonr Peaphayak  
426215622086  นายเอกฉัตร บุบผาพ่วง  Mr. Akkachut Bubphapung