มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215615001  นางสาวกนกวรรณ ศรีบัว  Miss Kanokwan Sribua  
26215615002  นางสาวกัญญารัตน์ หยึกประเสริฐ  Miss Kanyarat Yeukprasert  
36215615003  นางสาวขนิษฐา ศักดิ์ดี  Miss Khanittha Sakdee  
46215615005  นางสาวขวัญพิชชา ทองสีสังข์  Miss Khwanpitcha Thongseesang  
56215615006  นางสาวจณิตา มีชาวนา  Miss Chanita Meechaona  
66215615007  นางสาวจันทร์ฉาย ลิมกุลาคมน์  Miss Chanchai Limkulakhom  
76215615008  นางสาวจันทรา รากะสง  Miss Jantha Rakasong  
86215615009  นางสาวจินดารัตน์ ทองเงิน  Miss Chindarat Thongngoen  
96215615010  นางสาวจิรัชญา ทองเงิน  Miss Jiratchaya Thongngern  
106215615011  นางสาวจีราภรณ์ บุญศรี  Miss Jiraporn Boonsri  
116215615012  นางสาวชนกสุดา เขตกรรม  Miss Chanoksuda Khetkam  
126215615013  นางสาวชนิตา เปลี่ยนดอก  Miss Chanita Pliandok  
136215615014  นางสาวชิดชนก สร้อยดี  Miss Chitchanok Sroidi  
146215615015  นางสาวชุติมา จันทร์ขันศรี  Miss Chutima Jankhansri  
156215615016  นางสาวญาณิศา พรคำโรจน์  Miss Yanisa Phonkhamrot  
166215615017  นางสาวณัชชา มะลิลา  Miss Natcha Malila  
176215615018  นางสาวณัฐชา กวีวรากร  Miss Nadcha Kaweewarakorn  
186215615019  นางสาวณัสทญาภรณ์ กลิ่นใจ  Miss Natthayaporn Klinjai  
196215615020  นางสาวดารารัตน์ ประกอบกิจ  Miss Dararat Prakopkit  
206215615021  นางสาวเดือนเพ็ญ ทิแปลง  Miss Duenpen Thipang  
216215615022  นางสาวธัญชนก นาคจาด  Miss Thanchanok Nakchat  
226215615023  นางสาวนนทญา ช้างปาน  Miss Nonthaya Changpan  
236215615024  นางสาวนันท์สิมา รอดคง  Miss Nunsima Rodkhong  
246215615025  นางสาวน้ำฝน สาขุนทด  Miss Namfon Sakhunthod  
256215615026  นางสาวปณิดา นวลไผ่  Miss Panida Nuanphai  
266215615027  นางสาวปัทมาพร เงินทอง  Miss Pattamaporn Ngerntong  
276215615028  นางสาวปิยะดา เปี่ยมพาย  Miss Piyada Piamphai  
286215615029  นางสาวปิยะพร เสนานุช  Miss Piyaphon Senanut  
296215615030  นางสาวพัชราภรณ์ ธนวิปุลานนท์  Miss Patcharaporn Tanavipulanon  
306215615031  นางสาวภัทรินทร์ โสภณธนางกูร  Miss Pattarin Sopontanarngkoon  
316215615032  นางสาวมาริสา คนหลัก  Miss Marisa Khonluk  
326215615034  นางสาวรัชนีกร สถาพรวรกิจ  Miss Ratchaneegorn Satapornvorakij  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336215615035  นางสาววรพรรณ เหิมหอม  Miss Worapan Haimhom  
346215615036  นางสาววรัมพร จันทร์ทร  Miss Waramporn Janthorn  
356215615037  นางสาววราลักษณ์ ชมเดือน  Miss Waraluck Chomduean  
366215615038  นางสาววารุณี เต๊ะอุย  Miss Waruni Teaaui  
376215615039  นางสาวศศิธร คุ้มเมือง  Miss Sasithon Khummueang  
386215615040  นางสาวศิริลักษณ์ ส่งเมา  Miss Sirilak Songmao  
396215615041  นางสาวสรีพิชญ์ ทรัพย์สิน  Miss Sareephich Sapsin  
406215615042  นางสาวสิรภัทร อินเอี่ยม  Miss Siraphat In-Aim  
416215615043  นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณเกิด  Miss Sudarat Suwannakoed  
426215615044  นางสาวสุนิสา ดอนไพร  Miss Sunisa Donphrai  
436215615045  นางสาวอทิตา พรมนิ่ม  Miss Atita Promnim  
446215615046  นางสาวอรปรียา จังตระกูล  Miss Onpreeya Jangtrakool  
456215615047  นางสาวอลิศรา พรมมา  Miss Alisara Phromma  
466215615048  นายศตวรรษ ฟักแฟง  Mr. Satawat Fakfaeng  
476215615049  นายศุภชัย สระทองพิมพ์  Mr. Supachai Srathongpim