มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215615050  นายอนันต์ อยู่ทอง  Mr. Anan Yuthong  
26215615051  นางสาวกมลวรรณ นวลน่วม  Miss Kamonwan Nualnuam  
36215615052  นางสาวกรวรรณ อึ้งตระกูล  Miss Korawan Eungtrakool  
46215615053  นางสาวกัญญารัตน์ เรืองรอน  Miss Kanyarat Ruangron  
56215615054  นางสาวกัญญารัตน์ สิงห์คำ  Miss Kanyarat Singkam  
66215615055  นางสาวกัลยา ศรีใส  Miss Kanlaya Srisai  
76215615056  นางสาวกัลยาวดี เมฆี  Miss Kanlayavadee Mekee  
86215615057  นางสาวกาญดามณี สีขำ  Miss Kandamanee Sikham  
96215615058  นางสาวกุลณัฐ อ้วนอิ่ม  Miss Kunlanut Aun-Im  
106215615059  นางสาวจิราพร สุขมี  Miss Jiraporn Sukmee  
116215615060  นางสาวจุรีพร พันธะนะ  Miss Jureeporn Phanthana  
126215615061  นางสาวชนัญญา จันทร์หอม  Miss Chananya Chanhom  
136215615062  นางสาวชลธิชา ศรีเดือน  Miss Chonticha Sriduan  
146215615063  นางสาวชัญญา โพธิ์อ่ำ  Miss Chanya Pho-Um  
156215615064  นางสาวณัฐธิดา พานเงิน  Miss Nattida Panngoen  
166215615065  นางสาวดารา พงษ์ประยูร  Miss Dara Pongprayoon  
176215615066  นางสาวดาริกา ศรีแจ่ม  Miss Darika Sricham  
186215615067  นางสาวถมทอง เผือกอ่อน  Miss Thomtong Phueakoon  
196215615068  นางสาวทัดดาว มาน้อย  Miss Tuddaw Manoy  
206215615069  นางสาวทิพย์สุดา ช้างศรี  Miss Thipsuda Changsri  
216215615070  นางสาวนฤมล โตเปลี่ยน  Miss Naruemon Toplian  
226215615071  นางสาวนัชชา คำวัฒนา  Miss Natcha Khamwattana  
236215615072  นางสาวนัดทิกา บุญธานี  Miss Natthika Boontanee  
246215615073  นางสาวนารี บุญมาละ  Miss Naree Boonmala  
256215615074  นางสาวเบญจมาศ ตาลศิริ  Miss Benjmas Talsiri  
266215615075  นางสาวเบญญทิพย์ ขวารัตน์  Miss Benyatipe Kwarat  
276215615076  นางสาวประสิตา โฉมศรี  Miss Prasita Chomsri  
286215615077  นางสาวปรีญาพัชญ์ พันทา  Miss Preeyaphach Phantha  
296215615078  นางสาวพนิดา สอนทุ่ง  Miss Phanida Sornthung  
306215615079  นางสาวพรรณธิภา ต้อยน้อย  Miss Panthipa Toinoi  
316215615080  นางสาวพรรณนิภา รสพล  Miss Pannipa Rosapon  
326215615081  นางสาวพรรณราย สุวรรณบัตร  Miss Pannarai Suwannabut  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336215615082  นางสาวพิชญาภา เอี่ยมคำ  Miss Phitchayapa Iemkam  
346215615083  นางสาวเพ็ชรรัตน์ โมเรือง  Miss Petcharat Morueang  
356215615084  นางสาวรัตน์ดาวรรณ ขวัญยืน  Miss Ratdawan Khwanyuen  
366215615085  นางสาววรรณภัสสร มานะการ  Miss Wannaphatsorn Manakan  
376215615086  นางสาววราภรณ์ อินสอน  Miss Waraporn Insorn  
386215615087  นางสาววิมลวรรณ ดีอ่ำ  Miss Wimonwan Deeam  
396215615088  นางสาววิสุดาพร ดำนา  Miss Visudaporn Damna  
406215615089  นางสาวศรัณย์รัชต์ วรรณพงษ์  Miss Sarunrat Wannapong  
416215615090  นางสาวศศิวิมล นันทวงษ์  Miss Sasiwimon Nunthawong  
426215615091  นางสาวศิริญา พรมพะนัส  Miss Siriya Phompanus  
436215615092  นางสาวสิตานันท์ ทองดอนเหมือน  Miss Sitanan Thongdonmean  
446215615093  นางสาวสิรีณัฐชา อำนวย  Miss Sireenatcha Amnuay  
456215615094  นางสาวโสภา อินจันทร์  Miss Sopa Inchan  
466215615095  นางสาวอนัญญา อุนทุโร  Miss Ananya Aunthuro  
476215615096  นางสาวอลิสา สุขดี  Miss Alisa Sukdee  
486215615097  นางสาวอารียา ชีวะนานนท์  Miss Areeya Cheewananon  
496215615098  นายจิตรภาณุ เล็กใหญ่  Mr. Chitphanu Lekyai  
506215615099  นายพูสาพร คงเจริญ  Mr. Pusaporn Kongjaruern  
516215615100  นายรักษมันท์ เลือกหา  Mr. Raksaman Luakha