มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215239002  นายกิตติศักดิ์ ฮดสูงเนิน  Mr. Kittisak Hotsungnen  
26215239003  นายคมกริช พรมณรงค์  Mr. Khomkrit Phrmnarong  
36215239004  นายคมสัน คำลือ  Mr. Komsan Kamlue  
46215239005  นายชตินนท์ สวนดอกไม้  Mr. Chatinon Suandokmai  
56215239006  นายชนัฐชา โพธิ์ทอง  Mr. Chanatcha Phothong  
66215239008  นายชโรธร คะชา  Mr. Charothon Khacha  
76215239009  นายณัฐพล อินทร์สุข  Mr. Nutthapon Innsuk  
86215239011  นายทัตเทพ โตจริง  Mr. Tattep Tojing  
96215239012  นายธนศักดิ์ กลิ่นพยอม  Mr. Thanasak Klinphayom  
106215239015  นายธีรพงค์ น้อยท่าทอง  Mr. Thiraphong Noithathong  
116215239018  นายนันธยา เสาร์แบน  Mr. Nantaya Saobaen  
126215239021  นายพีรภัทร ราชนิยม  Mr. Peerapat Ratchaniyom  
136215239023  นายศรายุธ หอมเย็น  Mr. Sarayut Homyen  
146215239024  นายสุภัทรชัย มีศิล  Mr. Supattarachai Meesil  
156215239025  นายสุเมธ เกิดนิ่ม  Mr. Sumet Koednim  
166215239026  นายอดิศร ชินโชติเกษม  Mr. Adison Chinchotkasam  
176215239027  นายอนุรักษ์ นามพุทธา  Mr. Anuruk Namphuttha  
186215239028  นายอนุสรณ์ แพบุตร  Mr. Anusorn Phaebut  
196215239029  นายอรรถวุฒิ มารศรี  Mr. Attawut Marasri  
206215239030  นายอาทิตย์ สิงห์ชู  Mr. Arthit Singchu