มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215247001  นางสาวณัฐพร เถอะจ๋า  Miss Natthaporn Ther-Ja  
26215247002  นายเดชณรงค์ ทองเงิน  Mr. Detnarong Thongngoen  
36215247003  นายธนาธิป เล็กกุล  Mr. Thanathip Lekkun  
46215247004  นายภาณุพงศ์ คณโฑทอง  Mr. Panupong Kontotong  
56215247005  นายสัญชัย สุดเอก  Mr. Sanchai Sudake  
66215247006  นายสุธิราช สุคำหล้า  Mr. Sutirach Sukamla