มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215268001  นายณัฐพงศ์ สินมา  Mr. Nuttapong Sinma  
26215268002  นายดนัยพงษ์ สละปัญญา  Mr. Danaipong Salapanya  
36215268003  นายทศพร ศรีนรคุตร  Mr. Tossaporn Srinorakut  
46215268004  นายธนากร เลาวกุล  Mr. Tanakorn Laowakul  
56215268005  นายนพพล หมั่นมี  Mr. Nopphon Manmi  
66215268006  นายนพรัตน์ จันทะคุณ  Mr. Noppharat Jantakun  
76215268007  นายบริรักษ์ ประชุม  Mr. Boriruk Prachum  
86215268008  นายบุญญฤทธิ์ ยศเจริญ  Mr. Boonyarit Yodcharoen  
96215268009  นายศักดิ์สิทธิ์ ปุกฝั้น  Mr. Saksit Pukfan  
106215268010  นายสุภาพ สุวรรณนาค  Mr. Suphap Suwannak