มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215248001  นายกฤษดา แก้วหลำ  Mr. Kitsada Kaewlam  
26215248002  นายจักรกฤษ สังข์เที่ยง  Mr. Jakkit Sangthiang  
36215248003  นายจิระพงศ์ ไชยวุฒิ  Mr. Jiraphong Chaiwut  
46215248004  นายชัยธวัช ฉิมอ่อง  Mr. Chaytawat Chimoong  
56215248005  นายณัฐภูมิ หอมแก่นจันทร์  Mr. Natthaphom Homkanjan  
66215248006  นายไตรทศ พรมพล  Mr. Tritos Prompon  
76215248007  นายธนวัฒน์ เจนจบ  Mr. Tanawat Jenjob  
86215248008  นายธนายุทธ วงษาศิลป์ชัย  Mr. Thanayut Wongsasinchai  
96215248009  นายธีระวัฒน์ อยู่ทิพย์  Mr. Teerawat Yuthip  
106215248010  นายปฏิภาณ รูปโฉม  Mr. Patiphan Rupchom  
116215248011  นายประสิทธิ์ ขวัญแย้ม  Mr. Prasit Khwanyaem  
126215248012  นายปาริศ มณฑาทอง  Mr. Paris Monthatong  
136215248013  นายปิยวัฒน์ สำนัก  Mr. Piyawat Samnak  
146215248014  นายพงษ์นที ตรีเทวี  Mr. Phongnatee Trithewee  
156215248015  นายพรพิพัฒน์ พุฒสอยดาว  Mr. Phonphiphat Phutsoidao  
166215248016  นายพัชรพงษ์ บัวบุญ  Mr. Pacharapong Buaboon  
176215248017  นายพิชัยยุทธ ปิ่นทอง  Mr. Phichaiyut Pinthong  
186215248018  นายพิสิษฐ์ จูชาวนา  Mr. Phisit Chuchaona  
196215248019  นายพีรพล ชุ่มอารมณ์  Mr. Peerapon Chomarom  
206215248020  นายภัคดุล สีม่วง  Mr. Pakkadun Seemoung  
216215248021  นายมนตรีรัฐ มงคลรัตน์  Mr. Monteerad Mongkonrat  
226215248022  นายรัชชานนท์ ขาวทุ่ง  Mr. Ratchanon Kawthung  
236215248023  นายฤทธิชัย กระเซ็น  Mr. Ritthichai Krasen  
246215248024  นายวรพล สระทองน้อย  Mr. Woraphon Sathongnoi  
256215248025  นายวัชรพงศ์ ดีจู  Mr. Watcharaphong Dichu  
266215248026  นายวัชรพงษ์ ปัดสาเวียง  Mr. Watcharaphong Patsaweang  
276215248027  นายวีรยุทธ ราชบรรจง  Mr. Werayut Ratbanchong  
286215248028  นายวีระเสถียร โพธิ์เนียม  Mr. Wirasathian Phoniam  
296215248029  นายศุภฤกษ์ สงทอง  Mr. Suparoek Songthong  
306215248030  นายศุภวิชญ์ โกศล  Mr. Supawich Kosol  
316215248031  นายสวิตต์ โคกทับทิม  Mr. Sawit Khokthapthim  
326215248032  นายสาธิต สังข์ทอง  Mr. Satit Sangtong  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336215248033  นายสิทธิชัย มันธุจักร  Mr. Sitthichai Manthuchak  
346215248034  นายสิทธิพงษ์ นนทวัน  Mr. Sittiphong Nonthawan  
356215248035  นายสิทธิพงษ์ อ้นเปรม  Mr. Sittipong Aonprem  
366215248036  นายสิรภพ สนั่นนาม  Mr. Sirapop Sanannam  
376215248037  นายอภิวัฒน์ คงคา  Mr. Aphiwat Khongkha  
386215248038  นายเอกวิทย์ หาญอยู่  Mr. Aekkawit Harnyoo