มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215250001  นางสาวทิพามณี เทียนมี  Miss Thipamanee Tianmee  
26215250002  นางสาววศินี เฉลิมเชื้อ  Miss Wasinee Chaloemchuea  
36215250003  นางสาวสายรุ้ง ศรีดำ  Miss Sairung Sredam  
46215250004  นายกฤษฎา โนจิตร  Mr. Krissada Nojit  
56215250005  นายกิติศักดิ์ เเหลมหลัก  Mr. Kitisak Laemlak  
66215250006  นายเจษฎา กนกสิงห์  Mr. Jedsada Kanoksing  
76215250007  นายชนชาติ โถงโฉม  Mr. Chonnachat Thongchom  
86215250008  นายชาตรี มณีสุข  Mr. Chatee Maneesuk  
96215250009  นายณัฐดนัย ฤดี  Mr. Natdanai Ruedee  
106215250010  นายธนพัฒน์ เขียนประเสริฐ  Mr. Thanapat Khienprasert  
116215250011  นายธวัชชัย เสียงสังข์  Mr. Tawatchai Saengsang  
126215250012  นายนนทกฤษณ์ ยอดบุตรดี  Mr. Nontakrit Yodbutdee  
136215250013  นายนัฐพล กลิ่นดี  Mr. Nattaphol Klindee  
146215250014  นายนันทพงศ์ ทานะมัย  Mr. Nanthapong Tanamai  
156215250015  นายปฏิพัทธ์ เต็งคิว  Mr. Patiphat Tengkhio  
166215250016  นายปฏิภาณ ทองอิ่ม  Mr. Patiparn Thong-Im  
176215250017  นายพงศ์ภรณ์ พวงธรรม  Mr. Phongphon Phuangtham  
186215250018  นายพงศ์ศิริ อังกาบ  Mr. Pongsiri Angkab  
196215250019  นายพศณัฐ บุญฤทธิ์  Mr. Phodsanat Bunyarit  
206215250020  นายพัชรพล ชาญกูล  Mr. Patcharaphon Chankul  
216215250021  นายพาโชค น้อยแท้  Mr. Phachok Noithae  
226215250022  นายพีรพล ธงไชย  Mr. Peerapon Tongchai  
236215250023  นายพุธชิน แซวหิว  Mr. Phutchin Chawhiw  
246215250024  นายภานุพงศ์ บุญญเขตต์  Mr. Phanuphong Boonyakhet  
256215250025  นายภานุพงศ์ พรมวงษ์  Mr. Panupong Promwong  
266215250026  นายภูริเดช ทองคำ  Mr. Phuridach Thongkham  
276215250027  นายมนต์ชัย ร่มขาว  Mr. Monchi Romkaw  
286215250028  นายรณชัย โมทะนี  Mr. Ronnachai Motanee  
296215250029  นายรณชัย อุปถัมภ์  Mr. Ronachai Upatham  
306215250030  นายรัฐธรรมนูญ หมีดง  Mr. Ratthathammanoon Meedong  
316215250031  นายรัฐนันท์ ราสีชัย  Mr. Ratthanan Raseechai  
326215250032  นายวราเทพ ทองเจริญ  Mr. Warathep Thongcharoen  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336215250033  นายวรุต สิงห์โตทอง  Mr. Waroot Singtothong  
346215250034  นายวัตพงษ์ เพ็ญเกตกร  Mr. Wattaphong Phenketkon  
356215250035  นายวัศพล ทองคำพงษ์  Mr. Watsaphon Thongkhamphong  
366215250036  นายวุฒิชัย นิลขาว  Mr. Wutthichai Ninkhao  
376215250038  นายศศิพงษ์ จันทรปลาด  Mr. Sasiphong Janpled  
386215250039  นายศุภวิชญ์ ขวัญมุข  Mr. Suppawit Kwunmook  
396215250040  นายสหกิจ แก้วขุนน้า  Mr. Sahakij Kaewkhunna  
406215250041  นายสามารถ คล้ายผูก  Mr. Samart Khlaipuk  
416215250042  นายสิทธิพงศ์ ไก่แก้ว  Mr. Sittipong Kaikaew  
426215250043  นายอนุวัฒน์ เที่ยงธรรม  Mr. Anuwat Taengtam  
436215250044  นายอาทิตย์ จันทร์เอี่ยม  Mr. Arthit Janeam  
446215250045  นายเอกบุรุษ ทัพจ๊อก  Mr. Aekburut Thapchok  
456215250046  นายรุจิกร ประพฤติธรรม  Mr. Ruchikorn Praphuettham