มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215252001  นางสาวปัทมพร โพธิปัทมะ  Miss Pattamaporn Potipattama  
26215252002  นางสาวปิยะพร บริกุล  Miss Piyaphon Borikul  
36215252003  นางสาวเมษา ศรีตระกาล  Miss Mesa Sritrakan  
46215252004  นางสาววีนัสสญา รอดสา  Miss Venussya Rodsa  
56215252005  นางสาวอณัญญา วุฒิสว่าง  Miss Ananya Wutthisawang  
66215252006  นางสาวอริสราพร ผมปัน  Miss Arissaraporn Phompan  
76215252007  นายไกรสกล คงพ่วง  Mr. Kaisakon Khongphuang  
86215252008  นายจำเริญศักดิ์ มีแก้ว  Mr. Jamroensak Meekaew  
96215252009  นายจิรัชต์สิน เพ็งอินทร์  Mr. Jiratsin Peng-In  
106215252010  นายชญานิน เกตุโสภา  Mr. Chayanin Ketsopha  
116215252011  นายญาณากร พันธุ์กลับ  Mr. Yanakorn Panklab  
126215252012  นายณัฐพล หลอมนาค  Mr. Nattapol Lomnak  
136215252013  นายติณณภพ งามเมือง  Mr. Tinnapob Ngammueng  
146215252014  นายธนชิต ทะนันชัย  Mr. Thanachit Thananchai  
156215252015  นายธนพงศ์ อุบลฟู  Mr. Thanaphong Ubonfu  
166215252016  นายธราเทพ สอนง่าย  Mr. Tharathep Sornngai  
176215252017  นายธัชพล ภวังคานนท์  Mr. Thucapon Pawangkanont  
186215252018  นายนมินทร์ แก้วทองคำ  Mr. Namin Gaewthongkam  
196215252019  นายพิชญุตม์ โตนดทอง  Mr. Phichayut Tanodthong  
206215252020  นายพิชิต สิงห์ลี  Mr. Phichit Singlee  
216215252021  นายพิทยา บัวจันทร์  Mr. Phithaya Buajan  
226215252022  นายพิสิฐพล คงรส  Mr. Pisitpon Kongros  
236215252023  นายพีรพัฒน์ ชัยมี  Mr. Pheerapat Chaimee  
246215252024  นายภคพงศ์ คุณานุรักษ์กิจ  Mr. Pakapong Kunanurakkit  
256215252025  นายภควัต กงถัน  Mr. Phakkawat Kongthan  
266215252026  นายมณฑล ทองเปลว  Mr. Monthon Thongpleo  
276215252027  นายมหาสมุทร วิใจยา  Mr. Mahasamut Wijaiya  
286215252028  นายเมธานนท์ จันทร์กล้า  Mr. Mathanon Jankla  
296215252029  นายวันสว่าง สุขสำราญ  Mr. Wansawang Suksamran  
306215252030  นายศุภกฤษณ์ บุญคง  Mr. Supakit Boonkong  
316215252031  นายศุภวัฒน์ นาครัตน์  Mr. Suphawat Nakkarat  
326215252032  นายสุรชัย นิ่มอิ่ม  Mr. Surachai Nimaim  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336215252033  นายสุรภัศ ศรียัง  Mr. Surapat Sriyoung  
346215252034  นายเสกสรร พิมพ์พิจารณ์  Mr. Seksan Pimpijan  
356215252035  นายเสริมสุข จีนย้าย  Mr. Soemsuk Jeenyai  
366215252036  นายโสภณ ทอรอด  Mr. Sopon Tongrod  
376215252037  นายอดิลักษณ์ นวลสิงหะ  Mr. Adiluck Nualsingha