มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215252001  นางสาวปัทมพร โพธิปัทมะ  Miss Pattamaporn Potipattama  
26215252002  นางสาวปิยะพร บริกุล  Miss Piyaphon Borikul  
36215252004  นางสาววีนัสสญา รอดสา  Miss Venussya Rodsa  
46215252005  นางสาวอณัญญา วุฒิสว่าง  Miss Ananya Wutthisawang  
56215252006  นางสาวอริสราพร ผมปัน  Miss Arissaraporn Phompan  
66215252007  นายไกรสกล คงพ่วง  Mr. Kaisakon Khongphuang  
76215252008  นายจำเริญศักดิ์ มีแก้ว  Mr. Jamroensak Meekaew  
86215252009  นายจิรัชต์สิน เพ็งอินทร์  Mr. Jiratsin Peng-In  
96215252010  นายชญานิน เกตุโสภา  Mr. Chayanin Ketsopha  
106215252011  นายญาณากร พันธุ์กลับ  Mr. Yanakorn Panklab  
116215252012  นายณัฐพล หลอมนาค  Mr. Nattapol Lomnak  
126215252014  นายธนชิต ทะนันชัย  Mr. Thanachit Thananchai  
136215252015  นายธนพงศ์ อุบลฟู  Mr. Thanaphong Ubonfu  
146215252017  นายธัชพล ภวังคานนท์  Mr. Thucapon Pawangkanont  
156215252018  นายนมินทร์ แก้วทองคำ  Mr. Namin Gaewthongkam  
166215252019  นายพิชญุตม์ โตนดทอง  Mr. Phichayut Tanodthong  
176215252020  นายพิชิต สิงห์ลี  Mr. Phichit Singlee  
186215252021  นายพิทยา บัวจันทร์  Mr. Phithaya Buajan  
196215252023  นายพีรพัฒน์ ชัยมี  Mr. Pheerapat Chaimee  
206215252024  นายภคพงศ์ คุณานุรักษ์กิจ  Mr. Pakapong Kunanurakkit  
216215252025  นายภควัต กงถัน  Mr. Phakkawat Kongthan  
226215252026  นายมณฑล ทองเปลว  Mr. Monthon Thongpleo  
236215252027  นายมหาสมุทร วิใจยา  Mr. Mahasamut Wijaiya  
246215252028  นายเมธานนท์ จันทร์กล้า  Mr. Mathanon Jankla  
256215252029  นายวันสว่าง สุขสำราญ  Mr. Wansawang Suksamran  
266215252030  นายศุภกฤษณ์ บุญคง  Mr. Supakit Boonkong  
276215252031  นายศุภวัฒน์ นาครัตน์  Mr. Suphawat Nakkarat  
286215252032  นายสุรชัย นิ่มอิ่ม  Mr. Surachai Nimaim  
296215252033  นายสุรภัศ ศรียัง  Mr. Surapat Sriyoung  
306215252034  นายเสกสรร พิมพ์พิจารณ์  Mr. Seksan Pimpijan  
316215252035  นายเสริมสุข จีนย้าย  Mr. Soemsuk Jeenyai  
326215252036  นายโสภณ ทอรอด  Mr. Sopon Tongrod  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336215252037  นายอดิลักษณ์ นวลสิงหะ  Mr. Adiluck Nualsingha