มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215253001  นางสาววิมลศิริ คงเจริญการ  Miss Wimonsiri Khongcharoenkan  
26215253002  นายกิตติพศ พานจันทร์  Mr. Kittipot Panjan  
36215253003  นายธนพงษ์ ทองพิมพ์  Mr. Tanaphong Thongpim  
46215253004  นายธนพล ทับแผลง  Mr. Thanapon Tabplang  
56215253005  นายปราบปราม อ่อนตา  Mr. Prabpram Onta  
66215253006  นายกฤษณะ ธรรมมา  Mr. Kidsana Thamma  
76215253007  นายชนาวัฒน์ ตรงต่อกิจ  Mr. Chanawat Tongtorkit  
86215253008  นายธนายุทธ อ้นอิน  Mr. Tanayut Onin  
96215253010  นายนัฐพร ปาคำวัง  Mr. Nattaphorn Pakhamwang  
106215253011  นายประสพโชค เรืองวงษ์  Mr. Prasopchoke Ruangwong  
116215253012  นายวรวุฒิ ประสพสิน  Mr. Worawut Prasopsin