มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 23/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16232224001  นางสาวปรมาภรณ์ สีเอี่ยม  Miss Paramapon Sriaeum  
26232224002  นางสาวปิยะดา กันตรัตนากุล  Miss Piyada Kantarattanakun  
36232224003  นางสุพิตฐ์ชญา คำป้อง  Mrs. Suphitchaya Kampong  
46232224005  นายชวนากร ยศหนองทุ่ม  Mr. Chawanakorn Yothnongthum  
56232224007  นายณัฐกรณ์ ทินมณี  Mr. Nuttakorn Tinmanee  
66232224008  สิบโทณัฐกุล ไทยโกษา  Cpl. Nuttakul Thaikosa  
76232224009  นายณัฐภัทร สุวรรณศิลป์  Mr. Nattaphat Suwannasin  
86232224010  นายณัฐเศรษฐ คำมี  Mr. Natthaset Khammee  
96232224013  สิบโทปฏิญญา ปั้นคล้าย  Cpl. Patinya Panklai  
106232224014  นายภัทร วัชรจิตบวร  Mr. Pattara Watcharachitbowon  
116232224015  นายภาคินัย ม่วงมัน  Mr. Pakinai Muangmun  
126232224016  นายมหิศร บัวเปรม  Mr. Mahisorn Buaprem  
136232224017  นายมหิศวร บัวเเปรม  Mr. Mahisuan Buaprem  
146232224018  นายวินัย แสนยามูล  Mr. Winai Sanyamool  
156232224019  นายอธิพัฒน์ ถึงอัมพร  Mr. Atipat Tuengamporn  
166232224021  นายอุกฤษฏ์ สุรวาศรี  Mr. Ugrid Surawasri  
176232224022  นายวรภัทร ภูสมสี  Mr. Worapat Poosomsee  
186232224023  สิบโทวิทยา เถระวัล  Cpl. Vittaya Tharavan  
196232224025  นายพานุชิต แผนสนิท  Mr. Panuchit Pansenit  
206232224026  นางสาวนุชนาถ เรือนศิริ  Miss Nutchanat Ruensiri