มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 23/36 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16232418001  นางสาวกมลธนันทน์ อธิรวรรธน์  Miss Kamonthanan Athirawat  
26232418002  นางสาวชลณิชา คำแหง  Miss Chonnicha Khamhaeng  
36232418005  นางสาวนวพร ธุระ  Miss Nawaphon Thura  
46232418008  นางสาวเบญจมาศ อนุรักษ์ดงพญา  Miss Benjamas Anurukdongpaya  
56232418009  นางสาวปองสุข จันดาหาร  Miss Pongsuk Chandahan  
66232418010  นางสาวเพ็ญนภา นิลบุญเรือง  Miss Phennapha Ninbunrueng  
76232418011  นางสาวศิริรักษ์ จุลกลับ  Miss Sirirak Chunkab  
86232418013  นางสุภาภรณ์ ศรีปรางค์  Mrs. Supaporn Sriprang  
96232418014  นางสาวหทัยรัตน์ ทิมเถื่อน  Miss Hathairat Thimthuean  
106232418015  นายปรัชชา ราชอ่อง  Mr. Pratcha Ratong  
116232418017  นางสาววริษฐา รวมศิลป์  Miss Warittha Ruamsin  
126232418018  นางสาวสุวพิชชา แจ้งแล้ว  Miss Suwapicha Jeanglew  
136232418019  นางสาวปิยะวรรณ พาพันธ์  Miss Phiyawan Papan