มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 23/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16232606001  นางสาวกัลยา ปัทวี  Miss Kanlaya Pattawee  
26232606003  นางสาวจีระพร พูลเกื้อ  Miss Jeeraporn Poolkua  
36232606004  นางสาวณัฐกาญน์ เพ็งนุ่ม  Miss Natthakan Phengnum  
46232606005  นางสาวณิชากร กาญจนวงษ์  Miss Nichakorn Kanjanawong  
56232606006  นางสาวปาลิดา ขุนเณรพานิช  Miss Palida Kunnenpanich  
66232606007  นางสาวพรรณธิชา แก้วเอี่ยม  Miss Panticha Kaewaiem  
76232606008  นางสาวรัชนีกร พูลสวัสดิ์  Miss Ratchaneekon Poonsawat  
86232606009  นางสาวรัตนาภรณ์ ยุพา  Miss Rattanaporn Yupha  
96232606010  นางสาวสุภาวดี มาใบ  Miss Supawadee Mabai  
106232606011  นางสาวหนึ่งกะรัต นุชจรรยา  Miss Nuengkarat Nuchjanya  
116232606013  สิบโทตระกานต์ พงษ์ตระกูล  Cpl. Trakan Pongtrakoon  
126232606014  นายธนดล พงศ์สถิตพนา  Mr. Thanadon Pongsathitphana  
136232606015  นายธนพล พงศ์สถิตพนา  Mr. Thanaphon Pongsathitphana  
146232606016  นายธนาณัติ จันทร์เครือยิ้ม  Mr. Thananat Chankhrueayim  
156232606017  นายศุภชัย สวัสดิ์มิ่ง  Mr. Suphachai Sawatming  
166232606018  นายศิวัช อินทะศร  Mr. Siwat Intasorn  
176232606019  นางสาวรัตน์ฏิญาพร ปุญญฤทธิ์  Miss Rattiyaporn Punyarit  
186232606020  นางสาวอภัสรา จิตต์ชื้น  Miss Apatsara Jitchaun  
196232606021  นางสาวนิรดา อินทร์เรือง  Miss Nirada Inruang  
206232606022  นางสาวน้ำฝน สมพงษ์  Miss Namfon Somphong  
216232606023  นายพศวัต คุ้มฉาย  Mr. Photsawat Kumchai