มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 23/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16232602001  นางสาวกมลพรรณ กรมเวช  Miss Kamonphan Khomvej  
26232602002  นางสาวกาญจนา ข่มอาวุธ  Miss Kanchana Khom-Arwut  
36232602003  นางสาวเกวลิน ชาภูวงษ์  Miss Kewalin Chaphuwong  
46232602005  นางสาวจันทิมา ยามวัน  Miss Chantima Yamwan  
56232602007  นางสาวณัฐธิดา เจนชล  Miss Natthida Jenchon  
66232602010  นางสาวธัญญรัตน์ คล้ายฉิม  Miss Thanyarat Klaychim  
76232602011  นางสาวนวพร คำหอม  Miss Nawaporn Khumhom  
86232602013  นางสาวภัทรพร รัตโนภาส  Miss Phattaraporn Rattanopas  
96232602015  นางสาวเรวดี เงินคำมูล  Miss Rawadee Ngoenkhommun  
106232602017  นางสาววิมลรัตน์ เพ็ชพริก  Miss Vimonrat Phetprik  
116232602018  นางสาวศวิตา เผือกอ่อน  Miss Savita Phueak-On  
126232602019  นางสาวศศิธร ธัญญาหาร  Miss Sasitorn Thanyahan  
136232602020  นางสาวศิริลักษณ์ รักทุ่ง  Miss Sirilak Rakthung  
146232602022  นางสาวสุนิสา ยิ้มแก้ว  Miss Sunisa Yimkaew  
156232602023  นางสาวสุภาสินี กลํ่ามอญ  Miss Suphasinee Klammon  
166232602024  นางสาวสุวนัท จิตตะระ  Miss Suwanut Jittara  
176232602025  นางสาวโสภา เพชรน้อย  Miss Sopa Phatnoy  
186232602027  นางสาวอาภัสสร นิรัญศิลป์  Miss Arpasson Nirunsin  
196232602028  นายกฤติณัฐ คดคง  Mr. Krittinat Kodkong  
206232602029  นายคมสัน อินทรรัตน์  Mr. Khomsan Inthrarat  
216232602030  สิบโทจิรกิตติ์ เขื่อนแก้ว  Cpl. Jirakit Keunkaew  
226232602031  นายจิรัฏฐินนท์ ศรีพิทักษ์  Mr. Jiratthinon Sriphithak  
236232602032  นายณัฐวัตร กำมณี  Mr. Nattawat Kummanee  
246232602033  นายธีรวิทย์ หลิมมงคล  Mr. Thirawit Limmongkhon  
256232602034  นายปราโมทย์ มะธิปิไขย  Mr. Pramot Mathipikhai  
266232602035  นายมนตรี ชาติคำยี่  Mr. Montri Chatkhamyi  
276232602036  นายเรวัต เอมโอด  Mr. Rewat Aemoad  
286232602038  นายวัฒนชัย แก้วนวล  Mr. Wattanachai Kaewnuan  
296232602039  นายศตวรรฒ อโนดาษ  Mr. Sattawat Anodat  
306232602041  นายสุรเสกข์ แตงอ่อน  Mr. Surasek Taengoon  
316232602044  สิบโทหญิงพลอยชมภู โสภณ  Cpl. Ploychompu Sophon  
326232602047  นายนัฐรินทร์ พุ่มสวัสดิ์  Mr. Nattharin Phumsawat  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 23/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336232602048  นายวีรวัฒน์ สอนสุภาพ  Mr. Weerawat Shonsupap  
346232602049  นางสาวกาญจนา เขียวพุ่มพวง  Miss Kanchana Khiaophumphuang  
356232602050  นายปรวัตร ทองเนียม  Mr. Porawat Thongniam