มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ 23/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16232422002  นางสาวกัลยาณี แก้วเมือง  Miss Kanlayanee Kaewmueng  
26232422005  นางสาวชิตชนก มหาคำ  Miss Chitchanok Mahacom  
36232422006  นางสาวญาณิศา พรพรม  Miss Yanisa Pornprom  
46232422007  นางสาวปาลิตา สวัสดิ์วงษ์  Miss Palita Sawatiwong  
56232422008  นางสาวมุกดา หมอยา  Miss Mukda Moya  
66232422010  นางสาววงศ์พรรณ พงษ์โชคพิภพ  Miss Wongphan Phongchokphiphop  
76232422011  นางสาววริศรา คำฟู  Miss Waritsara Kumfoo  
86232422013  นางสาวสุริชา อิ่มคำ  Miss Suricha Imkam  
96232422014  นางสาวอภิสรา เดียวสุขประเสริฐ  Miss Apisara Deawsukpasead  
106232422015  นางสาวอรปรียา อิ่นแก้ว  Miss Onpreya Ainkaew  
116232422016  นางสาวอารัญดา คูหารัตนากร  Miss Aranda Kuharattanakorn  
126232422017  นายกฤษกร นครประสาท  Mr. Krisakorn Nakornprasat  
136232422018  นายฐานิศร์ ผ่องใส  Mr. Thanit Phongsai  
146232422019  นายณัฐพงศ์ คงเผื่อน  Mr. Natthaphong Khongphuean  
156232422021  นายทัศนัย จูด้วง  Mr. Tasanai Juduang  
166232422024  สิบเอกพิชัย แตงรอด  Sgt. Pichai Tangrod  
176232422025  นายพีรวัส จิตทอง  Mr. Phirawat Chitthong  
186232422026  นายภีระวัตร บุญมี  Mr. Peerawat Boonme  
196232422028  นายวัชรพัฐ บริบูรณ์  Mr. Watcharaphat Boriboon  
206232422030  สิบตรีสิทธิชัย สีฟอง  Pfc. Sittichai Seefong  
216232422031  นายสิทธิโชค แก้วมั่น  Mr. Sittichok Kaewmun  
226232422032  นายอดินันท์ ส่งเสริมธนะ  Mr. Adinan Songsermthana  
236232422033  จ่าสิบตรีอมรเทพ คล้ายเครือ  SM3 Amorntep Khlaykhua  
246232422034  สิบเอกอัครฤทธิ์ ทองเสี่ยน  Sgt. Akrarit Thongsien  
256232422035  นายอัมรินทร์ วงษ์คุย  Mr. Ammarin Wongkhui  
266232422036  นางสาวกฤตยพร โพธิ์ตาด  Miss Krittayaporn Photad  
276232422037  นางสาวอรุณประไพ ใจดวง  Miss Arunprapai Jaiduang  
286232422038  นางสาวอรัญญารัตน์ ณรงค์พิทักษ์  Miss Aunyarat Narongphithak  
296232422039  นายฆณศัพท์ ฤทธิ์มั่น  Mr. Khanasap Ritmun  
306232422040  สิบเอกเอกกริช ภูมิประเทศ  Sgt. Ekkrit Phumiprathet  
316232422041  นางสาวมัตติกา ล่วงลือ  Miss Mattiga Launglue