มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 23/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16232426001  นางสาวธนภร อิ่มใจ  Miss Thanaporn Aimjai  
26232426003  นางสาวพัชรา น้อยรักษา  Miss Phatchara Noiraksa  
36232426004  นางสาวมัสลิน อนันต์  Miss Matsalin Anan  
46232426008  สิบโทคมกฤช พวงทรัพย์  Cpl. Komkit Phuangsap  
56232426009  นายเฉลิมพล เสนาพันธ์  Mr. Chaloemphon Senaphan  
66232426010  สิบโทณฐาภพ ชื่นใจดี  Cpl. Nathaphop Chuenjaidee  
76232426011  จ่าอากาศตรีณัฐพงศ์ สานฟอง  LAC Natthapong Sanfong  
86232426012  สิบโททรงวุฒิ ดวงตา  Cpl. Songwoot Doungta  
96232426013  นายนฤชิต วสุรัตนพร  Mr. Naruechit Wasurattanaporn  
106232426014  สิบโทเนติธร เสาร์คำ  Cpl. Neatitorn Saokham  
116232426015  สิบตรีปฏิพล หล้าขาว  Pfc. Patipon Lakaw  
126232426016  จ่าอากาศโทปฐมพงศ์ นันทะเรือน  Cpl. Pathompong Nuntharern  
136232426017  สิบตรีปิโยรส ด้วงวิเศษ  Pfc. Piyorot Duangwiset  
146232426019  จ่าสิบเอกพันธุ์แก้ว อิสรีย์วิทัต  SM1 Phankeao Itsariwithat  
156232426020  สิบโทพิชญ์ภพ เอี่ยมศรีรักษ์  Cpl. Pitchapob Emsrirak  
166232426021  จ่าอากาศตรีพิชญุตม์ แสงบุญ  LAC Pitchayut Sangboon  
176232426023  สิบโทภานุวัฒน์ พลสวัสดิ์  Cpl. Panuwat Ponsawat  
186232426024  สิบโทรัตนชัย มีอาษา  Cpl. Rattanachai Mearsa  
196232426025  สิบโทวรัญญู ต๊ะแก้ว  Cpl. Warunyu Takaew  
206232426026  สิบตรีวีรพงศ์ พรมเปี่ยง  Pfc. Weerapong Prompiang  
216232426027  สิบตรีวีรวุฒิ สืบสาย  Pfc. Weerawut Suebsai  
226232426029  นายศุภกิตต์ นามวงค์  Mr. Supakit Namwong  
236232426030  สิบโทสมพล อิ่มเพ็ง  Cpl. Sompon Impeng  
246232426031  นายสหรัฐ เทพบาท  Mr. Saharat Tepbat  
256232426032  นายสัญชัย บุญแจ้ง  Mr. Sanchai Boonjang  
266232426034  สิบโทสิริราช คำเชื้อ  Cpl. Sirirach Kumchua  
276232426035  สิบเอกสิวะ รุ่งน้อย  Sgt. Siwa Rungnoy  
286232426036  นายอนุพงษ์ อนุดิลกไพศาล  Mr. Anuphong Anudilakpaisan  
296232426037  สิบตรีอาคร้าว ด้วงทอง  Pfc. Akrow Duangthong  
306232426038  สิบโทเอกภพ บุญมา  Cpl. Aekkaphob Boonma  
316232426044  สิบโทเขมชาติ ก่อเกิด  Cpl. Kemchat Kokoed  
326232426049  สิบโทชนากร ราชเพียแก้ว  Cpl. Chanakon Ratphiakaeo  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 23/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336232426051  สิบโทณัฐชวิศร์ นามยอมอมร  Cpl. Natchawit Namyormamol  
346232426068  สิบโทภูริณัฐ อภัยภักดิ์  Cpl. Purinut A-Phaiphak  
356232426075  สิบโทยุทธศักดิ์ ปันแก้ว  Cpl. Yutthasak Pankaew  
366232426079  สิบโทสุภกร คำพูล  Cpl. Supakorn Kumpoon  
376232426080  สิบโททินภัทร มิ่งสกุล  Cpl. Thinnapat Mingsakun  
386232426081  จ่าอากาศโทนัทธพงศ์ กิ่งเมือง  Cpl. Nattapong Kingmuang  
396232426086  นายเจตนิพัทธ์ สุขะตุงคะ  Mr. Jatenipat Sukhatungka  
406232426088  นางสาวนภัสวรรณ ศรีเมือง  Miss Naphatsanwan Srimueang