มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 23/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16232614001  นางสาวกนกนิภา อินเมฆ  Miss Kanoknipha Inmek  
26232614002  นางสาวกนกพร สืบไทย  Miss Kanokporn Suebthai  
36232614005  นางสาวทวีพร คำสุกดี  Miss Thaweeporn Khamsookdee  
46232614007  นางสาวปรียาภรณ์ เย็นขัน  Miss Preeyaporn Yenkhan  
56232614009  นางสาวสุชาดา เปรมปรี  Miss Suchada Premprl  
66232614011  นายกฤษบวร มณีสุโข  Mr. Kitboworn Maneesukho  
76232614012  นายคีรีรัฐ สุรรัตน์  Mr. Khirirat Surarat  
86232614013  นายณัฐพล บวบหอม  Mr. Natthaphon Buabhon  
96232614014  นายธีรภัทร์ หาญประกาศ  Mr. Teerapat Hanpakat  
106232614015  นายธีรศักดิ์ จุลการ  Mr. Thirasak Chunlakan  
116232614016  นายประสิทธิชัย โตเครือดี  Mr. Prasitthichai Tokruadee  
126232614017  นายพงศ์พิสุทธิ์ จันทรคณา  Mr. Phongpisut Jantarakana  
136232614018  นายพันธชา คุ้มคำ  Mr. Pantacha Kumkam  
146232614019  นายภูมิมินทร์ ศรีแสน  Mr. Phoommin Srisean  
156232614021  นายศุภิสรา ธัญญผล  Mr. Suphisara Thanyapon