มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 23/04 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16235224001  นางสาวกมลชนก ชลมารค  Miss Kamonchanok Chonlamark  
26235224004  นางสาวรัฐชฎา ตองอ่อน  Miss Ratchada Tong-On  
36235224005  นางสาวรัตติญา แสงคำ  Miss Rattiya Sangkam  
46235224006  นางสาววรรษิญา เวฬุมาศ  Miss Wansiya Varumas  
56235224007  นางสาววรวรรณ มั่นจิตต์  Miss Worawan Manjit  
66235224008  นางสาวสุภานัน งามวงษ์  Miss Supanan Ngamwong  
76235224009  นางสาวอนันตญา บุญมี  Miss Anantaya Bunmee  
86235224010  นางสาวอัจฉรา ยงท้วม  Miss Oatchara Yongthuam  
96235224011  จ่าอากาศตรีกฤษณพงศ์ จาดศรี  LAC Kritsanapong Chadsri  
106235224012  จ่าอากาศตรีเจตนิพัทธ์ ยอดเมือง  LAC Jatnipath Yodmuang  
116235224013  จ่าอากาศตรีชลกานต์ จับแสงจันทร์  LAC Chonlakarn Chubseangchan  
126235224015  นายฐกฤต เทียนสันจร  Mr. Takrit Tiansanjorn  
136235224016  สิบตำรวจตรีถิรวัฒน์ กลิ่นสุวรรณ  Pol.L/Cpl. Tirawat Klinsuwan  
146235224017  นายนันทชัย สุขคงมิตร  Mr. Nantachai Sukkongmit  
156235224018  นายบริพัฒน์ ชมภิรมย์  Mr. Boripat Chomphirom  
166235224019  จ่าอากาศตรีวงศกร อมะรักษ์  LAC Wongsakorn Amarak  
176235224020  นายวัชรินทร์ ก๋าคำ  Mr. Vatcharin Kacam  
186235224021  นายสมยศ นรพงษ์  Mr. Somyot Norrapong  
196235224022  นายสันติ สนสาย  Mr. Santi Sonsai  
206235224023  นายอัฏฐากรณ์ ฤทธิ์มั่น  Mr. Atthakorn Retmun