มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 23/06 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16235603001  นางสาวงามสิรี อึ้งปิติมานะ  Miss Ngamsiree Aungpitimana  
26235603002  นางสาวจริยา บุญชู  Miss Jariya Boonchu  
36235603003  นางสาวชุติมา แตงอ่อน  Miss Chutima Tangoon  
46235603004  นางสาวณัฏฐณิชา เมฆสันต์  Miss Nattanicha Meksan  
56235603005  นางสาวน้ำส้ม เสือแช่ม  Miss Namsom Sueachaem  
66235603006  นางนิตยา ทองเปลี่ยง  Mrs. Nittaya Thongpliang  
76235603009  นางสาวพรพรรณ พิณเพ็ง  Miss Pornpan Pinpeng  
86235603010  นางสาวรติพร เชื้อจีน  Miss Ratiporn Chuajeen  
96235603011  นางสาวสิริลักษณ์ รอบุญ  Miss Siriluk Rowboon  
106235603013  นางสาวสุพัฒน์ธิดา บำรุงดี  Miss Suphattida Bumrungdee  
116235603015  นายพชรพล เทียนพันธุ์  Mr. Phodcharaphon Tieanpan