มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 23/07 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16235606003  นางสาวดวงกมล คล้ายสุวรรณ์  Miss Duangkamol Klaisuwan  
26235606005  นางสาวนกน้อย ก้อนสะเทื้อน  Miss Noknoi Konsathuean  
36235606006  นางสาวนนท์สินี เจริญสุข  Miss Nonsinee Charoensuk  
46235606007  นางสาวนัฐติยา ปั้นทิม  Miss Nattiya Panthim  
56235606008  นางสาวรัตนกาญจน์ ทิพนัส  Miss Rattanakarn Thippanat  
66235606009  นางสาววิภาวรรณ ไชยโย  Miss Wipawan Chaiyo  
76235606010  นางสาวศิรัญญา สาลี  Miss Siranya Salee  
86235606011  นางสาวสิริวิมล จีนย้าย  Miss Siriwimon Jeenyai  
96235606012  นางสาวสุดารัตน์ ยาไก่ต้อย  Miss Sudarat Yakaitoy  
106235606013  นางสาวอรอุมา คุณตา  Miss Onuma Khunta  
116235606015  นายจิรัตน์ ทวีนุชวดีกาล  Mr. Chirat Thawinutwadikan  
126235606016  ว่าที่ร้อยตรีนัฐพงค์ คำภีระ  Acting Sub Lt. Natthapong Khampeera  
136235606017  นายพงศธร น้อยจันทร์  Mr. Pongsaton Noijan  
146235606019  นายวสุรัตน์ วัฒนะ  Mr. Wasurat Watthana  
156235606020  นายวิทยา ภิลาศรี  Mr. Wittaya Pilasri  
166235606021  นายอดิเทพ กุลภัทรวิจิตร  Mr. Adithep Kullapattarawijit  
176235606022  นางสาวยุวนิดา นำพา  Miss Yuwanida Numpa  
186235606024  นายอำนาจ สุขเกิด  Mr. Amnat Sukkoed